Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Projekty (ZDARMA) Pedagogická diagnostika (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
Kdy: dnes JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 20    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 16:30
Lektor Mgr. Světlana Drábová
Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Seminář je určen pedagogům MŠ a 1. st. ZŠ (1. – 2. třída ZŠ), kteří mají zájem si rozšířit nebo prohloubit své znalosti v oblasti problematiky pedagogické diagnostiky. Pedagogové budou proškoleni v jednotlivých diagnostických metodách, které jsou v jejich kompetenci. Seminář nahlíží na pedagogickou diagnostiku komplexně a zdůrazňuje nutnost dobře provedené diagnostiky jako předpokladu pro usnadnění přechodu dětí do vzdělávacího systému. Účastníci semináře získají přehled o problematice diagnostiky a diferenciální diagnostiky u dětí v předškolním a v mladším školním věku, základní terminologii, obsahu vyšetření, sledovaných položkách, možnostech další spolupráce s odborníky.
Obsah semináře:
- Základní terminologie
- Pedagogická diagnostika a proces diagnostikování, metody pedagogické diagnostiky
- Hodnocení úrovně hrubé motoriky, hodnocení vnímání tělesného schématu, diagnostika úrovně pravolevé, prostorové a časové orientace
- Diagnostika úrovně percepce
- Diagnostika chování dítěte
- Diagnostika komunikačních dovedností
- Problematika vztahu pedagog a rodič
- Spolupráce školy, rodiny a školského poradenského zařízení

Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky
Obsazenost 20 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Květoslava Bartoňová

Dis. Šárka Dibďáková

Bc. Kristýna Drdáková

Bc. Lenka Faturová

Iva Fričková

Irena Frnková

Bc. Kamila Gucko

Zdeňka Havlová

Dagmar Hybrantová

Bc Ludmila Janoušová

Bc Lenka Karasová

Dis Eva Lojková

Bc. Martina Marková

Magda Mikšovská

Monika Rothbauerová

Mgr. Eva Seberová

Monika Svobodníková

Hana Šefránková

Mgr. Dagmar Tupá

Zlata Vlachová

 Inspirace Chemie bez chemikálií aneb Experimentujeme ve školní lavici
Kdy: dnes ZRUŠENO    |    Obsazenost 3    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 8.30 - 11.45
Lektor Ing. Milan Bumerl, CSc.
Určeno Učitelé chemie na 2. st. ZŠ a SŠ
Kategorie Inspirace
Obsah Chemie bez pokusů je nezáživné biflování. I krátký jednoduchý pokus může vzbudit u žáků zájem o tento obor. Bezpečnostní předpisy svazují učitele natolik, že v řadě škol se zbavili veškerého vybavení laboratoří. Proto se budeme snažit využít látky běžně dostupné v domácnosti v kuchyni nebo koupelně. I zde však musíme dbát na bezpečnost žáků. Pokusy, se kterými se seznámíme: pH indikátor z červeného zelí; pokusy s CO2; hasicí přístroj; složení barviv – chromatografické dělení; tvrdost vody; sopka; faraónův had; hoří – nehoří?; vodivost roztoků; elektrochemický článek; důkaz škrobu.

Rozsah 4 hodiny
Cena 510,- Kč
Akreditace 29046/2017-1-1228
Poznámky Ing. Milan Bumerl, CSc. studoval makromolekulární chemii, původně výzkumný pracovník VÚMOP Praha, od roku 1993 pedagog na SOŠEP Veselí nad Lužnicí, kde vyučuje chemii, hydrologii, monitorování životního prostředí, vodu a odpady, vodní hospodářství.
Obsazenost 3 účastníci (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Iva Hemerová

Mgr. Šárka Ležečková

Bc. Milena Mikesková

 Projekty (ZDARMA) Úvod do využití muzikoterapie v kontextu inkluze romské mládeže
Kdy: 27. 04. 2018 - 28. 04. 2018    |    Obsazenost 12    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10:00
Lektor Mgr. Martin Procházka, Jan Chromeček
Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

Jaká jsou  specifika romských žáků a jak se s nimi dá pracovat? 

Vzdělávací seminář nejen pro pedagogy je zaměřený na specifika práce s romskými dětmi, úvod do muzikoterapie, sdílení zkušeností a předávání dobré praxe. Kurz rozšiřuje základní koncepty pedagogiky o znalosti a dovednosti vycházející z porozumění tradičním fenoménům romského etnika. Společný zážitek prostřednictvím hudby vytváří konstruktivní emocionální vazby mezi žáky a pedagogem, které posilují vzájemnou pedagogickou spolupráci, důvěru a bezpečí ve třídě. Podstatnou částí kurzu je i supervizní rovina reflektující dosavadní zkušenosti pedagogů s výukou romských dětí a společné hledání východisek.

Lektor kurzu Mgr. Martin Procházka má osmnáctiletou zkušenost s romským etnikem, sociálně uměleckou terapií, pedagogikou a psychoterapií.

Lektor muzikoterapie Jan Chromeček má dvanáctiletou zkušenost s romským etnikem, sedm let pracoval jako učitel hudby a muzikoterapeut ve Svobodné speciální škole Jana Amose Komenského a v současnosti vede mimo jiné uměleckou hudební dílnu pro studenty technických oborů při ČVUT v Praze.Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Poznámky

Přihlásit se můžete do 20. dubna 2018

Obsazenost 12 účastníků (min 6 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Vojtěch Blahout

Martina Dobosiová

Ing.Bc. Vitezslav Ilko

Mgr Irena Krchova

Mgr. Milan Nakonečný

Mgr. Olga Nemravová

Mgr. Julie Pešková

Radka Rybáková

Mgr. Tereza Šindelářová

Jitka Štědrá

Mgr. Romana Švestková

Jana Veltrubská

 Inspirace Dyslexie – doporučené postupy pro speciální vzdělávací potřeby
Kdy: 07. 05. 2018    |    Obsazenost 9    |    Kde: 2.ZŠ Jindřichův Hradec, Janderova 160

Čas 9.00 - 14.00
Lektor Mgr. Petra Vávrů
Určeno Učitelé 1. i 2. st. ZŠ, SŠ, asistenti pedagoga
Kategorie Inspirace
Obsah Teoretické uvedení do problematiky SPU: vymezení, etiologie, projevy, diagnostika, základní přehled nápravných postupů. Konkrétní nápravné postupy = příprava na čtení – rozvoj percepčních funkcí: sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorová orientace, intermodalita, serialita; osvojování písmen; rozlišování tvarově podobných písmen; spojování hlásek/písmen do slabik a slov; čtení souvislého textu; čtení s porozuměním; ukázka metodických materiálů.


Rozsah 6 hodin
Cena 620,- Kč
Akreditace 29046/2017-1-1228
Poznámky Odkaz na místo konání. Mgr. Petra Vávrů vystudovala speciální pedagogiku na PdF UP v Olomouci a psychologii na FF UK v Praze. V oblasti školního poradenství se pohybuje od roku 2003. Zabývá se jak diagnostikou, tak nápravou specifických poruch učení, narušené komunikační schopnosti a dalších potíží, které dětem znesnadňují vzdělávání.
Obsazenost 9 účastníků (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jitka Cvrčková

Miroslav Franěk

Růžena Kolářová

Mgr. Věra Koutná

Mgr. Miroslava Mácová

Mgr. Lenka Nosková

Jitka Richtrová

Mgr. Dagmar Tupá

Iveta Valentová

 Inspirace Ucelený systém hodnocení žáků na 1. stupni ZŠ
Kdy: 09. 05. 2018 ZRUŠENO    |    Obsazenost 1    |    Kde: OA TGM Jindřichův Hradec, Husova 156

Čas 9.00 - 12.15
Lektor Mgr. Iveta Marušáková
Určeno Vyučující 1. st. ZŠ
Kategorie Inspirace
Obsah Učitelům bude představen ucelený systém hodnocení a sebehodnocení používaný na konkrétní škole s praktickými ukázkami jednotlivých částí tohoto systému - týdenní plány, slovní i procentuální hodnocení, celoškolní hra, školní rada aj. Zaměříme se na formativní hodnocení, zkušenosti pedagogů - co funguje, co určitě ne.


Rozsah 4 hodiny
Cena 480,- Kč
Akreditace 29046/2017-1-1228
Poznámky Odkaz na místo konání. Mgr. Iveta Marušáková řídí dvojtřídní základní školu s pěti postupnými ročníky a dvojtřídní mateřskou školu. Pro větší motivaci žáků již mnoho let využívají celoškolních her. V minulých letech hledali bájnou Atlantidu, objevovali nové země, cestovali vesmírem, poznávali život Indiánů… V rámci celoškolní hry mají vždy v pátek velké celotýdenní hodnocení.
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

MGR. LENKA MACKŮ

 Projekty (ZDARMA) Aktuální otázky logopedie (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
Kdy: 11. 05. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 13    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 14:00
Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Společně se zamyslíme nad otázkami: dyslálie, opožděného vývoje řeči, dysfazie… Názorně si ukážeme jednotlivé postupy nápodoby a potřebných artikulačních cvičení. Ukážeme, jak se vyvarovat případných chyb. Vymezíme základní metody logopedické prevence. Dotkneme se i tématu nadměrného používání TV, mobilních telefonů a tabletů.

Rozsah 6 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky Účastníci si přinesou malé zrcátko.
Obsazenost 13 účastníků (min 10 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Leona Buštová

Zuzana Fialová

Mgr. Renata Heřmanová

Jana Hořejší

Mgr. Monika Kačenová

Bc. Michaela Kotyzová

Martina Koubová

Mgr Markéta Kovalíková

Bc. Lenka Kučerová

Bc. Renáta Poláková

Lenka Urbanová

Petra Víšková

Veronika Vojtová

 Inspirace Písmo Comenia Script® v praxi
Kdy: 14. 05. 2018 ZRUŠENO    |    Obsazenost 0    |    Kde: OA TGM Jindřichův Hradec, Husova 156

Čas 8.30 - 13.30
Lektor Mgr. Lenka Korčáková
Určeno Vyučující 1. st. ZŠ, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga, učitelé MŠ, vychovatelé ŠD
Kategorie Inspirace
Obsah Odborným garantem kurzu je MgA. Radana Lencová, držitelka autorských práv Comenia Script®. V krátké teoretické části připomeneme historii školní psací latinky, zmíníme se o psaní současných školáků (problematika, tendence) a projdeme charakteristiku a principy písma Comenia Script®. Praktická část je zaměřena na vlastní nácvik písma a pokyny jak korigovat písmo dětí; seznámení s didaktickým systémem Comenia Script® a obrázkovou abecedou Comenia Pictures. K nácviku písma ve školní výuce jsou připraveny písanky a sešity pro 1. třídu (v metodě analyticko-syntetické nebo genetické), písanky pro 2. a 3. třídu a mnoho dalších didaktických materiálů. Seznámíme se i s výukovým programem psaní pro školní interaktivní tabule. S odstupem tří týdnů bude účastníkům zaslán kontrolní test definovaný MgA. Lencovou, Ph.D., jehož dobrovolným absolvováním účastník získá certifikát opravňující vyučovat písmo Comenia Script®. 

Rozsah 6+2 hodin
Cena 950,- Kč
Akreditace 29046/2017-1-1228
Poznámky V ceně kurzu je zahrnuta písanka a sešit pro 1. třídu, následné testování a certifikace v rozsahu 2 hodin. 
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 IKAP - metodická setkávání METODICKÉ SETKÁNÍ vyučujících BIOLOGIE / PŘÍRODOPISU: O nerostech a jak na ně. Jak se vyznat v horninách.
Kdy: 14. 05. 2018 - 15. 05. 2018    |    Obsazenost 6    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:30; konec druhý den 13:30
Lektor Mgr. Marek Chvátal
Určeno Vyučující přírodopisu a biologie SŚ / 2. st. ZŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
  1. O nerostech a jak na ně: V první části setkání zaměříme svou pozornost na nejdůležitější minerály (nerosty). Jádrem semináře je rozsáhlá přenosná sbírka minerálů v jejich nejčastějších podobách s důkazem na nejrozšířenější minerály zemské kůry a nejvýznamnější suroviny; vzorků je cca 200. Po krátkém teoretickém úvodu se probírají jednotlivé minerály od 1. po 10. třídu mineralogického systému formou besedy nad sbírkou minerálů s četnými ukázkami jednotlivých druhů. Pozornost je věnována především poznávacím znakům minerálů, které bývají zastoupeny ve školních sbírkách. Významným dílčím cílem je poskytnout účastníkům praktické rady a ukázky k určování nejčastějších minerálů obvykle zastoupených ve školních sbírkách, což je téma často jmenované učiteli jako problematické a pro ně nepříjemné. Lektor se podělí i o různé zajímavosti, kterými lze oživit a zatraktivnit výklad žákům.
  2. Jak se vyznat v horninách? Ve druhé části setkání se budeme věnovat nejdůležitějším horninám, jejich vzniku a výskytu v přírodě, vlastnostem a průmyslovým využitím. I v této části bude klíčová práce se sbírkou hornin v jejich nejčastějších podobách s důkazem na nejrozšířenější horniny zemské kůry a nejvýznamnější nerostné suroviny; vzorků je cca 100. Po teoretickém připomenutí (základní stavba zemského tělesa; co je hornina, jaké typy hornin se rámcově rozeznávají podle vzniku) se probírají jednotlivé nejdůležitější horniny od vyvřelých přes usazené po přeměněné s ukázkami jednotlivých druhů. Velký důraz je kladen na snahu o srozumitelnost bez používání složitější oborové terminologie. Dvoudenní setkání nabídne také příležitost ke sdílení praxe jednotlivých účastníků.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky ODKAZ: Pozvánka na metodické setkání

Mgr. Marek Chvátal: vystudoval geologické obory na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy; později zde pracoval jako odborný asistent pro mineralogii; je redaktorem, překladatelem a autorem řady odborných textů; v současnosti též vyučuje biologii a chemii na gymnáziu.

Obsazenost 6 účastníků (min 8 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Václava Kapitánová

Mgr. Vendula Kořínková

Mgr. Zuzana Miková

Mgr. Lucie Rosenfelderová

Mgr. Markéta Štěpková

Mgr. Helena Tlapáková

 Inspirace Inspirace pro témata výchovy ke zdraví
Kdy: 15. 05. 2018    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9.00 - 12.15
Lektor Mgr. Lenka Hromadová
Určeno Učitelé tělocviku a VKZ na 2. st. ZŠ
Kategorie Inspirace
Obsah Lektorka vyjde z vlastní praxe a představí možnosti realizace Výchovy ke zdraví - využití jednotlivých témat v samostatném předmětu či forma integrace do stávajících předmětů. Součástí semináře je prožitková ukázková lekce. Účastníci obdrží i sadu pracovních listů využitelných v hodinách a doporučení na další metodické zdroje.Rozsah 4 hodiny
Cena 480,- Kč
Akreditace 29046/2017-1-1228
Poznámky Mgr. Lenka Hromadová vystudovala matematiku a tělesnou výchovu, nyní výchovná poradkyně a učitelka s desetiletou praxí. Snaha udržet si zdraví v souladu se zdravým životním stylem a prohlubovat znalosti o první pomoci je nedílnou součástí jejího života.
Obsazenost 2 účastníci (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Lenka Dvořáková

Mgr. Ivana Michalová

 Inspirace Jednoduché i sofistikovanější pokusy z termiky
Kdy: 16. 05. 2018    |    Obsazenost 6    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 8.30 - 13.30
Lektor Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.
Určeno Učitelé fyziky 2. st. ZŠ, G, SOŠ, SOU
Kategorie Inspirace
Obsah Seminář bude laděn převážně prakticky - získáte padesátku tipů na pokusy tentokráte z oblasti termiky, k jejichž provedení není potřeba žádných speciálních pomůcek. Absolvent kurzu dokáže pojmenovat aktuální a dlouhodobé problémové oblasti vzdělávání ve fyzice. Ve výuce vhodně kombinuje a modifikuje experimenty z vybrané oblasti, podle potřeby navrhuje nové experimenty. Do výuky je schopen aplikovat konstruktivistické přístupy výuky badatelsky orientované výuky. V diskuzi se žáky oponuje či obhajuje výsledky laboratorních měření. Dokáže uvést klady a zápory provedeného měření. Vybrané učivo doplňuje vhodnými experimenty, u kterých dokáže posoudit jejich přínos, provést jejich kritiku a zdůvodnit adekvátnost jejich zařazení ve vybraném průběhu výuky.
Rozsah 6 hodin
Cena 690,- Kč
Akreditace 29046/2017-1-1228
Poznámky Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.; jako učitel na Základní škole v Plané nad Lužnicí a odborný asistent na Katedře aplikované fyziky a techniky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích věřím, že základem poznání ve fyzice je pokus. V rámci fyzikální olympiády připravuji experimentální úlohy pro okresní kola. Ve volném čase sbírám staré učebnice/sbírky fyziky, protože didaktika fyziky často znovu objevuje kolo – zapomíná na staré pokusy a znovu je nalézá. Manželka má se mnou trpělivost a kdykoliv jsme na dovolené blízko science centra je milou povinností ho navštívit, ať je v Barceloně nebo ve Varšavě. V rámci studia jsem vystudoval mimo fyziky i informatiku a elektroniku, a proto rád využívám moderní techniku, ovšem vždy, pokud to není nutné, dávám přednost co nejjednoduššímu experimentu.
Obsazenost 6 účastníků (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

RNDr. Hana Andrejchová

Ing. Alena Georgievová

Mgr. Marie Chroustová

Brenda Jechová

Mgr. Jan Podolák

Mgr. Libuše Špinglová

 IKAP - metodická setkávání METODICKÉ SETKÁNÍ 1. stupeň ZŠ: Písmo Comenia Script® v praxi; Ucelený systém hodnocení; Tematické dny na 1. st. ZŠ
Kdy: 18. 05. 2018 - 19. 05. 2018    |    Obsazenost 11    |    Kde: Šindlovy Dvory / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:30; konec druhý den obědem
Lektor Mgr. Korčáková, Mgr. Marušáková, Mgr. Vodáčková
Určeno Vyučující 1. stupně ZŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
  1. Písmo Comenia Script® v praxi: Odborným garantem kurzu je MgA. Radana Lencová, Ph.D. držitelka autorských práv Comenia Script®. V krátké teoretické části připomeneme historii školní psací latinky, zmíníme se o psaní současných školáků (problematika, tendence) a projdeme charakteristiku a principy písma Comenia Script®. Praktická část je zaměřena na vlastní nácvik písma a pokyny jak korigovat písmo dětí; seznámení s didaktickým systémem Comenia Script® a obrázkovou abecedou Comenia Pictures. K nácviku písma ve školní výuce jsou připraveny písanky a sešity pro 1. třídu (v metodě analyticko-syntetické nebo genetické), písanky pro 2. a 3. třídu a mnoho dalších didaktických materiálů. Seznámíme se i s výukovým programem psaní pro školní interaktivní tabule. S odstupem tří týdnů bude účastníkům zaslán kontrolní test definovaný MgA. Lencovou, Ph.D., jehož dobrovolným absolvováním účastník získá certifikát opravňující vyučovat písmo Comenia Script®. 
  2. Ucelený systém hodnocení na 1. stupni ZŠ: Učitelům bude představen ucelený systém hodnocení a sebehodnocení používaný na konkrétní škole s praktickými ukázkami jednotlivých částí tohoto systému - týdenní plány, slovní i procentuální hodnocení, celoškolní hra, školní rada aj. Zaměříme se na formativní hodnocení, zkušenosti pedagogů - co funguje, co určitě ne.  
  3. Tematické dny na 1. stupni ZŠ / Jak propojit jednotlivé vzdělávací obsahy: Účastníci poznají rozdíly mezi tematickým dnem a projektem. Nahlédnou do způsobu plánování a přípravy tematického dnu. Seznámí se s tím, jakým způsobem je možné integrovat, smysluplně propojit různé vzdělávací obsahy (předměty). Prakticky si vyzkouší přípravu tematického dnu a získají materiály se zpracovanými tématy.Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky ODKAZ: Pozvánka na metodické setkání
Obsazenost 11 účastníků (min 8 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jana Bůrková

Mgr. Naděžda Dupalová

Mgr. Renata Heřmanová

Mgr. Miriam Chalániová

Mgr. Jana Líbalová

Mgr. Pavla Lukášová

Mgr. Miroslava Machová

Mgr. Kateřina Martíšková

Mgr. Michaela Robová

Mgr. Martina Rokůsková

Mgr Tereza Vojtíšková

 IKAP - metodická setkávání METODICKÉ SETKÁNÍ - NĚMČINA: Aktuální trendy ve vývoji metod výuky němčiny. Rétorické a prezentační dovednosti. Práce s krátkými literárními texty ve výuce němčiny.
Kdy: 21. 05. 2018 - 22. 05. 2018    |    Obsazenost 1    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 10:00; konec druhý den 13:30
Lektor doc. Andrášová Ph.D., Dr.phil. Pecka
Určeno Vyučující němčiny na SŠ / 2. st. ZŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
  1. Aktuální trendy ve vývoji metod výuky německého jazyka: Cílem vzdělávací akce je seznámit učitele a učitelky němčiny na ZŠ a SŠ s aktuálními koncepcemi ve výuce cizích jazyků, zejména pak se zaměřením na charakteristiky tzv. postmetodického období. V rámci workshopu si účastníci ujasní správnou formulaci cílů výuky a vyzkouší si přípravu na práci s vybranými gramatickými jevy.
  2. Rétorické a prezentační dovednosti v německém jazyce: Teorie bude mít pouze podobu shrnutí hlavních poznatků. Praktické nácviky budou vedeny zábavnou a uvolněnou formou, která je nezbytná i k tomu, abychom se zbavili trémy a nebáli se ani náhlé nebo nečekané pozornosti. Co se naučíte? Jak vyřadit nadbytečné informace,  jak strukturovat výstup, základům rétoriky, jak vystupovat srozumitelně, jak neunavit publikum, jak přesvědčit posluchače, jak pracovat s prezentačními médii a audiotechnikou, související slovní zásobě a kohezním prostředkům v němčině.
  3. Práce s krátkými literárními texty ve výuce němčiny jako cizího jazyka:  bude realizována formou workshopu, jazykové a literární analýzy.

Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky ODKAZ: Pozvánka na metodické setkání
Obsazenost 1 účastník (min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Magdaléna Hašková

 Projekty (ZDARMA) Mokré plstění (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
Kdy: 22. 05. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 13 - 16:30
Lektor Karla Hátleová
Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Na semináři se účastníci naučí techniku plstění za mokra, která je velmi vhodná pro práci s dětmi. V teoretické části semináře se účastníci dozvědí o rozdílnostech mezi druhy vln, o potřebách a pomůckách k plstění a o péči o hotové výrobky. V praktické části si pak vyrobí plstěný výrobek, který si odnesou domů. Na výběr je výroba plstěného mýdla, hudebního nástroje pro nejmenší, nebo malé taštičky.

Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky

Nezapomeňte si PRACOVNÍ OBLEČENÍ, a pokud potřebujete, pak i BRÝLE!

Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Inspirace Ucelený systém hodnocení žáků na 1. stupni ZŠ
Kdy: 23. 05. 2018 ZRUŠENO    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9.00 - 12.15
Lektor Mgr. Iveta Marušáková
Určeno Vyučující 1. st. ZŠ
Kategorie Inspirace
Obsah Učitelům bude představen ucelený systém hodnocení a sebehodnocení používaný na konkrétní škole s praktickými ukázkami jednotlivých částí tohoto systému - týdenní plány, slovní i procentuální hodnocení, celoškolní hra, školní rada aj. Zaměříme se na formativní hodnocení, zkušenosti pedagogů - co funguje, co určitě ne.
Rozsah 4 hodiny
Cena 480,- Kč
Akreditace
Poznámky Odkaz na místo konání. Mgr. Iveta Marušáková řídí dvojtřídní základní školu s pěti postupnými ročníky a dvojtřídní mateřskou školu. Pro větší motivaci žáků již mnoho let využívají celoškolních her. V minulých letech hledali bájnou Atlantidu, objevovali nové země, cestovali vesmírem, poznávali život Indiánů… V rámci celoškolní hry mají vždy v pátek velké celotýdenní hodnocení.
Obsazenost 4 účastníci (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Ivana Maříková

Mgr. Jana Volková

Mgr. Jana Vomáčková

Mgr. Hana Vondřičková

 IKAP - metodická setkávání METODICKÉ SETKÁNÍ: Specifické poruchy učení / dys -grafie, -ortografie, -kalkulie
Kdy: 11. 06. 2018 - 12. 06. 2018    |    Obsazenost 3    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:30; konec druhý den 13:30
Lektor PhDr. Kiml, Mgr. Vávrů
Určeno Vyučující ZŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah 1. Dysgrafie, dysortografie: 

Po absolvování tohoto bloku účastník porovná jednotlivé přístupy k reedukaci dysgrafie a dysortografie, seznámí se s vhodnými metodami a pomůckami pro jejich reedukaci, porozumí částem plánu pg. podpory.

Dílčí témata:

u hrubá motorika jako základ pro psaní; rozvoj jemné motoriky ruky; správné sezení

u úchop psacího náčiní a rozvoj grafomotoriky (postup od velkých svislých ploch až popsaní do linek)

u pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu a grafomotorických dovedností

u osvojování a zapamatování písmen

u rozvoj sluchového vnímání a jazykového citu; jak na diakritická znaménka

u práce se systémem české gramatiky a pomocné gramatické přehledy

 


2. Dyskalkulie

V rámci tohoto bloku získáte základní teoretické znalosti o dyskalkulii, o možnostech jejího projevu. Prakticky se seznámíte s principy a postupy reedukace a vhodným přístupem a prací se žákem s dyskalkulií nejen v matematice, ale i v ostatních předmětech s dopadem na sestavení plánu pedagogické podpory.

Rozvoj a reedukace problémových oblastí:

Předčíselné představy, základní matematické pojmy – číselné představy, struktura čísla, základní matematické operace – chápání operací, provádění operací; slovní úlohy; geometrie, převody jednotek, odhady výsledkůRozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky ODKAZ na pozvánku
Obsazenost 3 účastníci (min 8 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Eva Foralová

Mgr. Olga Jůzová

Mgr. Lenka Kultová

 Předškolní vzdělávání Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 16. 07. 2018 - 18. 07. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: hotel Prajer Vodňany

Čas 10.00hod
Lektor PhDr., Mgr. Alexandra Kiml
Určeno pedagogům MŠ a 1,st. ZŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah
Program bude zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů.

Rozsah 40 hodin
Cena 15200,- Kč
Akreditace 22304/2017-1-1020
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 6 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium PEDAGOGIKY - asistent pedagoga
Kdy: 15. 09. 2018 - 01. 06. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 26    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas soboty 9:00 - 16:00
Lektor PhDr. Alexandra Kiml, PhDr. Miloslava Janoušková, Mgr. Jana Vavřincová, Mgr. Vladimír Ira, ... .
Určeno Studium pedagogiky v souladu s § 22, odst.1, písm. b) zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace asistent pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky - obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga Studium je určené pro zájemce se středoškolským vzděláním zakončeným maturitní zkouškou.

Rozsah 96 + 20 hodin
Cena 7500,- Kč
Akreditace 41792/2015-1-985
Poznámky 96 hodin přímé výuky + 20 hodin pedagogické praxe
Obsazenost 26 účastníků (min 10 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Dana Benešová

Mgr. Petr Centko

Alžběta Čadová

Roman Herák

DiS Marie Kiliánová

Petra Kosobudová

Lenka Kukačková

Lenka Kurincová Řezáčová

Hana Líkařová

Lucie Mašková

Veronika Novotná

Michaela Papoušková

Jana Pavlovcová

DiS. Kateřina Pěstová

Iveta Radová

Jana Rolnikova

ing. Jolana Smolová

DiS. Daniela Spěváková

Lenka Šabatková

Petra ŠVARCOVA

Lenka Šveďuková

Radka Třísková

Pavla Tůmová

Aneta Tvarohová

Kristýna Vodňanská

JANA VRHELOVÁ

 Předškolní vzdělávání Kurz podpory přirozeného rozvoje řeči - primární logopedická prevence (asistent logopeda)
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 19. 09. 2018 - 12. 12. 2018    |    Obsazenost 9    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 14:00 - 17:00
Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
Určeno učitelům v MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Absolvent - porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence - získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů - získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu - získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat - získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální - bude připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku - získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace - bude se orientovat v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti - bude schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními - bude schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.
Rozsah 60 hodin
Cena 6000,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Poznámky
Obsazenost 9 účastníků (min 10 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Michala Anderlová

Lucie Furiková

Michaela Kolářová

Mgr. Hana Měkutová

Marie Milsimrová

Veronika Musilová

Jiřina Šináglová

Radka Vejvodová

Zlata Vlachová

 Předškolní vzdělávání Čtenářská pregramotnost - pro poslední ročník MŠ
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 05. 10. 2018 - 06. 10. 2018    |    Obsazenost 11    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9.00hod
Lektor Mgr. Miroslava Škardová
Určeno pedagogům MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah seznámit s jednotlivými rovinami čtenářské gramotnosti
prohloubit znalost frekventantů v otázce třífázového cyklu učení souvisejícího s kritickým myšlením
podat informace v oblasti dětské literatury včetně kritérií jejího výběru
seznámit s metodami rozvoje čtenářské pregramotnosti použitelnými v předškolním vzdělávání napříč RVPPV
formou dílen některé z těchto metod vyzkoušet v rámci vzdělávacího programu
sdílet zkušenosti z vlastní praxe s ostatními účastníky
Kurz je členěn na dva osmihodinové vyučovací moduly:

MODUL I - 1) Rozvoj čtenářské pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro další vzdělávání dítěte.

2) Čtenářská pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, komunikativní kompetence, očekávané výstupy a vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji čtenářské pregramotnosti dochází.

3) Možnosti rozvoje klíčových kompetencí v kontextu individualizovaného procesu učení.

4) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro předčtenářské období (komunikace, vizualizace, předvídání, hledání souvislostí).

5) Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností prostřednictvím interaktivních her založených na verbalizaci myšlenek.

6) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji předčtenářských dovedností:
– problémové a kooperativní učení jako základ pro práci s informací,
– metodika prediktabilního čtení, ranního vzkazu a malovaného čtení,
– metodika poslechu s porozuměním (explicitní a implicitní význam vyslechnutého textu).

7) Příprava plánu vzdělávacích aktivit v kontextu s očekávanými výstupy RVP PV podporujících rozvoj čtenářské pregramotnosti.

8) Individualizace vzdělávání a práce s různou vývojovou úrovní dětí a rozvoj jejich potenciálu.

9) Vzdělávání prostřednictvím skupinových činností a vrstevnického učení na základě kooperace.

10) Význam předčtenářských dovedností u dětí, pro něž je čeština druhým jazykem.

11) Tvorba individuálního plánu.

12) Konstruktivní komunikace a spolupráce s rodiči dětí vzdělávaných na základě individuálního plánu
Rozsah 16 hodin
Cena 1900,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Poznámky
Obsazenost 11 účastníků (min 10 / max 17)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Eva Marková

Marie Milsimrová

Bc. Eva Pekařová

Jana Pilařová

Anna Rachačová

Bc. Zdeňka Šimáková

Bc. Petra Tušová

Jitka Urbanová

Olga Vavříková

Dana Vesecká

Ivana Veselá

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium PEDAGOGIKY - asistent pedagoga
Kdy: 12. 10. 2018 - 26. 04. 2019    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas pátky 9:00 - 16:00
Lektor PhDr. Alexandra Kiml, Mgr. Jana Vavřincová, Mgr. Petra Vávrů, Mgr. Vladimír Ira, ... .
Určeno Studium pedagogiky v souladu s § 22, odst.1, písm. b) zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace asistent pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky - obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga Studium je určené pro zájemce se středoškolským vzděláním zakončeným maturitní zkouškou.
Rozsah 96 + 20 hodin
Cena 7500,- Kč
Akreditace 41792/2015-1-985
Poznámky 96 hodin přímé výuky + 20 hodin pedagogické praxe
Obsazenost 2 účastníci (min 10 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Václava Jordánová

Jitka Šebelková

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 13. 10. 2018 - 12. 10. 2019    |    Obsazenost 13    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 09:00 - 16:00
Lektor PhDr., Mgr. Alexandra Hergetová, PhDr., Mgr. Miloslava Janoušková…
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti 
- obecné a sociální pedagogiky
- obecné a sociální psychologie 
- teorie výchovy 
- pedagogické diagnostik 
- pedagogické psychologie, 
… které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga
Rozsah 96+20 hodin
Cena 7500 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 41792/2015-1-985
Poznámky

Podmínkou studia je maturitní zkouška.

Obsazenost 13 účastníků (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Martina Bucková Klejnová

Marie Hlásková

Simona Jandová

Jaroslava Kupková

Monika Kurková

Hana Lípová

Martina Pažinová

Pavlína Sedláčková

Gabriela Sirotková

Gabriela Trantinová

Alena Třebická

Renata Zázvorková

Martina Zelenková

 Projekty (ZDARMA) Efektivní komunikace a praktická asertivita
Kdy: 02. 11. 2018 - 03. 11. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: Vodňany, hotel Prajer

Čas 10:00
Lektor Mgr. Blaženka Mačáková
Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Nácvik praktického zvládání konfliktních situací a kontrola emocí
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace 27053/2015-1-810
Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Předškolní vzdělávání Čtenářská pregramotnost - pro poslední ročník MŠ
Kdy: 30. 11. 2018 - 01. 12. 2018    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9.00hod
Lektor Mgr. Miroslava Škardová
Určeno pedagogům MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah seznámit s jednotlivými rovinami čtenářské gramotnosti
prohloubit znalost frekventantů v otázce třífázového cyklu učení souvisejícího s kritickým myšlením
podat informace v oblasti dětské literatury včetně kritérií jejího výběru
seznámit s metodami rozvoje čtenářské pregramotnosti použitelnými v předškolním vzdělávání napříč RVPPV
formou dílen některé z těchto metod vyzkoušet v rámci vzdělávacího programu
sdílet zkušenosti z vlastní praxe s ostatními účastníky
Kurz je členěn na dva osmihodinové vyučovací moduly:

MODUL I - 1) Rozvoj čtenářské pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro další vzdělávání dítěte.

2) Čtenářská pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, komunikativní kompetence, očekávané výstupy a vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji čtenářské pregramotnosti dochází.

3) Možnosti rozvoje klíčových kompetencí v kontextu individualizovaného procesu učení.

4) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro předčtenářské období (komunikace, vizualizace, předvídání, hledání souvislostí).

5) Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností prostřednictvím interaktivních her založených na verbalizaci myšlenek.

6) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji předčtenářských dovedností:
– problémové a kooperativní učení jako základ pro práci s informací,
– metodika prediktabilního čtení, ranního vzkazu a malovaného čtení,
– metodika poslechu s porozuměním (explicitní a implicitní význam vyslechnutého textu).

7) Příprava plánu vzdělávacích aktivit v kontextu s očekávanými výstupy RVP PV podporujících rozvoj čtenářské pregramotnosti.

8) Individualizace vzdělávání a práce s různou vývojovou úrovní dětí a rozvoj jejich potenciálu.

9) Vzdělávání prostřednictvím skupinových činností a vrstevnického učení na základě kooperace.

10) Význam předčtenářských dovedností u dětí, pro něž je čeština druhým jazykem.

11) Tvorba individuálního plánu.

12) Konstruktivní komunikace a spolupráce s rodiči dětí vzdělávaných na základě individuálního plánu
Rozsah 16 hodin
Cena 1900,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Poznámky
Obsazenost 4 účastníci (min 10 / max 17)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Hana Břicháčková

Jindřiška Javorská

Veronika Musilová

Květa Svobodová

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist