Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

Všechny akce

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Poruchy učení – Jak zvládnout dys…?
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 30. 10. 2018    |    Obsazenost 9    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor Mgr. Jaromíra Brichtová
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Po absolvování semináře se účastník seznámí s tím, co konkrétního se skrývá pod pojmy dyslexie, dysortografie dysgrafie a dyskalkulie a která oslabení psychických a poznávacích funkcí se podílejí na těchto poruchách. Cílem je podívat se nejenom na dané obtíže, ale také na dítě a na možné důsledky, pokud nejsou tato oslabení akceptována a neprobíhá vhodná náprava a dobrá znalost zmiňovaných obtíží ze strany učitele. Kurz upozorní také na práci s těmito poruchami v rámci inkluzivního vzdělávání a nabídne účastníkům seznámení s didaktickými pomůckami a materiály, které mohou použít ve výuce.
Rozsah 8 hodin
Cena 1590,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost 9 účastníků (min 8 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Veronika Haislerová

Bc., DiS. Jana Hovorková

DiS Miroslava Jandová

Michaela Kellingerová

Mgr. Hana Potůčková

Kristýna Sobolová

Jaroslava Svetová

Blanka Svobodová

Jana Šoberová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Výživa pro každý den
Kdy: 02. 11. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 12:30 - 14:30
Lektor MUDr. Petr Tláskal, CSc., Mgr. Ivana Hrubá Eliášová
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Cílem projektu je podpořit rozvíjení kompetencí žáků v oblasti podpory zdraví. Seminář nabízí pedagogům základních a mateřských škol možnost získat nové aktuální informace z oblasti správné výživy a bezpečnosti potravin, doplněné přímou didaktickou aplikací pro výuku na 1. stupni základní školy. Každý účastník semináře obdrží odborně garantovaný metodický materiál s doporučením, jak u žáků mladšího školního věku rozvíjet správné stravovací návyky. V přímé obsahové návaznosti nabízí didaktické zpracování dané problematiky do podoby pracovních listů, které mohou učitelé poskytnout žákům jako aktivizační pomůcku ve výuce zaměřené na výchovu ke správné výživě. Hrazeno v rámci projektu Ministerstva zemědělství č. 107/2018 "Vzdělávání ředitelů a učitelů základních škol v oblasti zdravé výživy, bezpečnosti potravin a veřejného zdraví, za účelem začlenění zmíněných témat do učebních osnov".
Rozsah 2 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 15 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Mini dílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 12. 11. 2018    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor PhDr. Tomáš Kudrna, PhDr. Václav Pumpr CSc.
Určeno pedagogům posledních ročníků MŠ, přípravných tříd, pedagogům 1. stupně ZŠ, vedoucím kroužků dětí (především 5 – 8 let)
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Účastníci semináře budou vybaveni takovými dovednostmi a poznatky, které jim umožní vytvářet prostřednictvím pokusů a souvisejících rozprav s dětmi jejich pozitivní vztah k přírodovědným disciplínám. Bude se tak podporovat větší zájem o studium přírodovědných a technických oborů. Dalšími cíli této vzdělávací akce jsou prostřednictvím pokusů a tvořivé práce vyučujících podpořit u dětí nácvik a rozvíjení: - schopností cíleného pozorování dějů, rozeznávání jejich začátku a konce, - prvotního vyvozování závěrů, - propojování elementárních poznatků z pokusů se zkušenostmi z běžného života - jemné motoriky, - řečových dovedností, - schopnosti graficky vyjádřit začátek a konec pozorovaného děje, - akceleraci jejich vlastního zájmu prostřednictvím napodobení kamarádů, - učení se spolupráci, - pozornosti, - učení se základním prvkům bezpečné práce, - prožívání radosti z vlastního úspěchu i z úspěchu druhých. Jednodenní vzdělávací program vychází z cílů RVP PV (zejména tematického okruhu Dítě a svět), a z cílů RVP ZV (hlavně tematických okruhů Neživá příroda vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět) i ze záměrů rozvoje poznávání a získávání dovedností dětí ve volném čase (zájmové kroužky). Program se skládá z dvouhodinové úvodní části, kde bude představen obsah semináře a všechny dostupné materiály na jeho podporu. Pozornost bude dále věnována technice provádění pokusů, bezpečnosti práce, vlastnostem používaných látek a pomůckám potřebných k provádění pokusů. Zároveň bude demonstračně předvedeno cca 8 jednoduchých pokusů, jejichž provádění není nutno nacvičovat. Zbývající čas se budou jednotliví účastníci:: 1. učit technicky provádět cca 10 dalších přírodovědných pokusů 2. zabývat způsoby jak provádět vybrané pokusy s dětmi 3. diskutovat jak motivovat děti k zájmu o přírodu prostřednictvím těchto pokusů 4. učit (i s využitím diskuse) komentovat a vysvětlovat probíhající děje během pokusu s vazbou na běžný život. Obsahem práce bude nácvik elementárních přírodovědných pokusů se vzduchem, s vodou a s látkami z domácnosti (např. se zředěným octem, jedlou sodou, s potravinami). V celém vzdělávacím programu bude důsledně dbáno na bezpečnost práce s tím, že se bude stále vycházet z předpokladu, že účastníci nebyli v přírodovědných oborech na VŠ vzděláváni. Bude samozřejmě zohledňována i jejich nezkušenost s realizací i nejjednodušších přírodovědných pokusů.
Rozsah 8 hodin
Cena 1490,- Kč
Akreditace 7417/2018-1-402
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Dagmar Lošková

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Čtenářská dílna
Kdy: 16. 11. 2018 - 17. 11. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 14:30
Lektor Mgr. Jana Pluhařová
Určeno pedagogům 1.stupně ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Seminář nabídne učitelům možnosti, jak u dětí podporovat a rozvíjet prožitkové čtení, čtenářskou gramotnost, jak žáky vést k celoživotnímu čtenářství, prostřednictvím tzv. dílen čtení. Budete mít prostor sdílet Vaše dosavadní zkušenosti s dílnami čtení. Prodiskutujeme nejen přínosy, ale také rizika, se kterými jste se setkali ze strany učitele i žáků. Dle Vašich aktuálních potřeb mohu nabídnout další metody, tipy a materiály použitelné ve vaší výuce. Dopolední seminář bude více zaměřen pro učitele, kteří teprve plánují otevírat čtenářské dílny, případně s nimi začínají, odpolední blok je určen pro všechny, kteří s dílnami čtení pracují a mají zájem se v této oblasti dále rozvíjet. Konkrétní podoba semináře bude uzpůsobena aktuálnímu složení účastníků.
Rozsah 16 hodin
Cena 4100,- Kč
Akreditace 1317/2017-1-243
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 5 / max 18)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Šikana a co s ní?
Kdy: 23. 11. 2018 - 24. 11. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: hotel Prajer Vodňany

Čas 10.00
Lektor PhDr. David Čáp Ph.D.
Určeno pedagogům ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Lepší orientaci v problematice a nepřehledném terénu v praxi – nastavení indikátorů signalizujících nastupující krize a problémy- Nástroje nejen na prevenci, ale i na řešení vzniklých problémů + příklady z praxe-
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Matematická gramotnost na 1. stupni ZŠ
Kdy: 30. 11. 2018 - 01. 12. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 15.00hod
Lektor PaedDr. Iva Tomášková
Určeno pro učitele 1.stupně ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Objasnění potřeby rozvoje matematické gramotnosti v souvislosti s rozvojem psychických schopností, logického myšlení a důležitých vzdělávacích dovedností žáků základních škol, příprava žáků k celoživotnímu vzdělávání
Účastníci se seznámí s rozvojem předmatematické gramotnosti v mateřské škole s návazností rozvoje matematické gramotnosti na základní škole jako s prostředkem k dalšímu sebevzdělávání. Seznámí se s některými didaktickými hrami pro rozvoj představy o čísle, číselné řady, početními operacemi a vytvoří si zásobník her a činností v matematice na 1. stupni.Rozsah 16 hodin
Cena 5700,- Kč
Akreditace 7417/2018-1-402
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 6 / max 17)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist