Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

Všechny akce

 Inspirace Chemie bez chemikálií aneb Experimentujeme ve školní lavici
Kdy: dnes ZRUŠENO    |    Obsazenost 3    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 8.30 - 11.45
Lektor Ing. Milan Bumerl, CSc.
Určeno Učitelé chemie na 2. st. ZŠ a SŠ
Kategorie Inspirace
Obsah Chemie bez pokusů je nezáživné biflování. I krátký jednoduchý pokus může vzbudit u žáků zájem o tento obor. Bezpečnostní předpisy svazují učitele natolik, že v řadě škol se zbavili veškerého vybavení laboratoří. Proto se budeme snažit využít látky běžně dostupné v domácnosti v kuchyni nebo koupelně. I zde však musíme dbát na bezpečnost žáků. Pokusy, se kterými se seznámíme: pH indikátor z červeného zelí; pokusy s CO2; hasicí přístroj; složení barviv – chromatografické dělení; tvrdost vody; sopka; faraónův had; hoří – nehoří?; vodivost roztoků; elektrochemický článek; důkaz škrobu.

Rozsah 4 hodiny
Cena 510,- Kč
Akreditace 29046/2017-1-1228
Poznámky Ing. Milan Bumerl, CSc. studoval makromolekulární chemii, původně výzkumný pracovník VÚMOP Praha, od roku 1993 pedagog na SOŠEP Veselí nad Lužnicí, kde vyučuje chemii, hydrologii, monitorování životního prostředí, vodu a odpady, vodní hospodářství.
Obsazenost 3 účastníci (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Iva Hemerová

Mgr. Šárka Ležečková

Bc. Milena Mikesková

 Inspirace Dyslexie – doporučené postupy pro speciální vzdělávací potřeby
Kdy: 07. 05. 2018    |    Obsazenost 9    |    Kde: 2.ZŠ Jindřichův Hradec, Janderova 160

Čas 9.00 - 14.00
Lektor Mgr. Petra Vávrů
Určeno Učitelé 1. i 2. st. ZŠ, SŠ, asistenti pedagoga
Kategorie Inspirace
Obsah Teoretické uvedení do problematiky SPU: vymezení, etiologie, projevy, diagnostika, základní přehled nápravných postupů. Konkrétní nápravné postupy = příprava na čtení – rozvoj percepčních funkcí: sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorová orientace, intermodalita, serialita; osvojování písmen; rozlišování tvarově podobných písmen; spojování hlásek/písmen do slabik a slov; čtení souvislého textu; čtení s porozuměním; ukázka metodických materiálů.


Rozsah 6 hodin
Cena 620,- Kč
Akreditace 29046/2017-1-1228
Poznámky Odkaz na místo konání. Mgr. Petra Vávrů vystudovala speciální pedagogiku na PdF UP v Olomouci a psychologii na FF UK v Praze. V oblasti školního poradenství se pohybuje od roku 2003. Zabývá se jak diagnostikou, tak nápravou specifických poruch učení, narušené komunikační schopnosti a dalších potíží, které dětem znesnadňují vzdělávání.
Obsazenost 9 účastníků (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jitka Cvrčková

Miroslav Franěk

Růžena Kolářová

Mgr. Věra Koutná

Mgr. Miroslava Mácová

Mgr. Lenka Nosková

Jitka Richtrová

Mgr. Dagmar Tupá

Iveta Valentová

 Inspirace Ucelený systém hodnocení žáků na 1. stupni ZŠ
Kdy: 09. 05. 2018 ZRUŠENO    |    Obsazenost 1    |    Kde: OA TGM Jindřichův Hradec, Husova 156

Čas 9.00 - 12.15
Lektor Mgr. Iveta Marušáková
Určeno Vyučující 1. st. ZŠ
Kategorie Inspirace
Obsah Učitelům bude představen ucelený systém hodnocení a sebehodnocení používaný na konkrétní škole s praktickými ukázkami jednotlivých částí tohoto systému - týdenní plány, slovní i procentuální hodnocení, celoškolní hra, školní rada aj. Zaměříme se na formativní hodnocení, zkušenosti pedagogů - co funguje, co určitě ne.


Rozsah 4 hodiny
Cena 480,- Kč
Akreditace 29046/2017-1-1228
Poznámky Odkaz na místo konání. Mgr. Iveta Marušáková řídí dvojtřídní základní školu s pěti postupnými ročníky a dvojtřídní mateřskou školu. Pro větší motivaci žáků již mnoho let využívají celoškolních her. V minulých letech hledali bájnou Atlantidu, objevovali nové země, cestovali vesmírem, poznávali život Indiánů… V rámci celoškolní hry mají vždy v pátek velké celotýdenní hodnocení.
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

MGR. LENKA MACKŮ

 Inspirace Písmo Comenia Script® v praxi
Kdy: 14. 05. 2018 ZRUŠENO    |    Obsazenost 0    |    Kde: OA TGM Jindřichův Hradec, Husova 156

Čas 8.30 - 13.30
Lektor Mgr. Lenka Korčáková
Určeno Vyučující 1. st. ZŠ, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga, učitelé MŠ, vychovatelé ŠD
Kategorie Inspirace
Obsah Odborným garantem kurzu je MgA. Radana Lencová, držitelka autorských práv Comenia Script®. V krátké teoretické části připomeneme historii školní psací latinky, zmíníme se o psaní současných školáků (problematika, tendence) a projdeme charakteristiku a principy písma Comenia Script®. Praktická část je zaměřena na vlastní nácvik písma a pokyny jak korigovat písmo dětí; seznámení s didaktickým systémem Comenia Script® a obrázkovou abecedou Comenia Pictures. K nácviku písma ve školní výuce jsou připraveny písanky a sešity pro 1. třídu (v metodě analyticko-syntetické nebo genetické), písanky pro 2. a 3. třídu a mnoho dalších didaktických materiálů. Seznámíme se i s výukovým programem psaní pro školní interaktivní tabule. S odstupem tří týdnů bude účastníkům zaslán kontrolní test definovaný MgA. Lencovou, Ph.D., jehož dobrovolným absolvováním účastník získá certifikát opravňující vyučovat písmo Comenia Script®. 

Rozsah 6+2 hodin
Cena 950,- Kč
Akreditace 29046/2017-1-1228
Poznámky V ceně kurzu je zahrnuta písanka a sešit pro 1. třídu, následné testování a certifikace v rozsahu 2 hodin. 
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Inspirace Inspirace pro témata výchovy ke zdraví
Kdy: 15. 05. 2018    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9.00 - 12.15
Lektor Mgr. Lenka Hromadová
Určeno Učitelé tělocviku a VKZ na 2. st. ZŠ
Kategorie Inspirace
Obsah Lektorka vyjde z vlastní praxe a představí možnosti realizace Výchovy ke zdraví - využití jednotlivých témat v samostatném předmětu či forma integrace do stávajících předmětů. Součástí semináře je prožitková ukázková lekce. Účastníci obdrží i sadu pracovních listů využitelných v hodinách a doporučení na další metodické zdroje.Rozsah 4 hodiny
Cena 480,- Kč
Akreditace 29046/2017-1-1228
Poznámky Mgr. Lenka Hromadová vystudovala matematiku a tělesnou výchovu, nyní výchovná poradkyně a učitelka s desetiletou praxí. Snaha udržet si zdraví v souladu se zdravým životním stylem a prohlubovat znalosti o první pomoci je nedílnou součástí jejího života.
Obsazenost 2 účastníci (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Lenka Dvořáková

Mgr. Ivana Michalová

 Inspirace Jednoduché i sofistikovanější pokusy z termiky
Kdy: 16. 05. 2018    |    Obsazenost 6    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 8.30 - 13.30
Lektor Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.
Určeno Učitelé fyziky 2. st. ZŠ, G, SOŠ, SOU
Kategorie Inspirace
Obsah Seminář bude laděn převážně prakticky - získáte padesátku tipů na pokusy tentokráte z oblasti termiky, k jejichž provedení není potřeba žádných speciálních pomůcek. Absolvent kurzu dokáže pojmenovat aktuální a dlouhodobé problémové oblasti vzdělávání ve fyzice. Ve výuce vhodně kombinuje a modifikuje experimenty z vybrané oblasti, podle potřeby navrhuje nové experimenty. Do výuky je schopen aplikovat konstruktivistické přístupy výuky badatelsky orientované výuky. V diskuzi se žáky oponuje či obhajuje výsledky laboratorních měření. Dokáže uvést klady a zápory provedeného měření. Vybrané učivo doplňuje vhodnými experimenty, u kterých dokáže posoudit jejich přínos, provést jejich kritiku a zdůvodnit adekvátnost jejich zařazení ve vybraném průběhu výuky.
Rozsah 6 hodin
Cena 690,- Kč
Akreditace 29046/2017-1-1228
Poznámky Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.; jako učitel na Základní škole v Plané nad Lužnicí a odborný asistent na Katedře aplikované fyziky a techniky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích věřím, že základem poznání ve fyzice je pokus. V rámci fyzikální olympiády připravuji experimentální úlohy pro okresní kola. Ve volném čase sbírám staré učebnice/sbírky fyziky, protože didaktika fyziky často znovu objevuje kolo – zapomíná na staré pokusy a znovu je nalézá. Manželka má se mnou trpělivost a kdykoliv jsme na dovolené blízko science centra je milou povinností ho navštívit, ať je v Barceloně nebo ve Varšavě. V rámci studia jsem vystudoval mimo fyziky i informatiku a elektroniku, a proto rád využívám moderní techniku, ovšem vždy, pokud to není nutné, dávám přednost co nejjednoduššímu experimentu.
Obsazenost 6 účastníků (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

RNDr. Hana Andrejchová

Ing. Alena Georgievová

Mgr. Marie Chroustová

Brenda Jechová

Mgr. Jan Podolák

Mgr. Libuše Špinglová

 Inspirace Ucelený systém hodnocení žáků na 1. stupni ZŠ
Kdy: 23. 05. 2018 ZRUŠENO    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9.00 - 12.15
Lektor Mgr. Iveta Marušáková
Určeno Vyučující 1. st. ZŠ
Kategorie Inspirace
Obsah Učitelům bude představen ucelený systém hodnocení a sebehodnocení používaný na konkrétní škole s praktickými ukázkami jednotlivých částí tohoto systému - týdenní plány, slovní i procentuální hodnocení, celoškolní hra, školní rada aj. Zaměříme se na formativní hodnocení, zkušenosti pedagogů - co funguje, co určitě ne.
Rozsah 4 hodiny
Cena 480,- Kč
Akreditace
Poznámky Odkaz na místo konání. Mgr. Iveta Marušáková řídí dvojtřídní základní školu s pěti postupnými ročníky a dvojtřídní mateřskou školu. Pro větší motivaci žáků již mnoho let využívají celoškolních her. V minulých letech hledali bájnou Atlantidu, objevovali nové země, cestovali vesmírem, poznávali život Indiánů… V rámci celoškolní hry mají vždy v pátek velké celotýdenní hodnocení.
Obsazenost 4 účastníci (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Ivana Maříková

Mgr. Jana Volková

Mgr. Jana Vomáčková

Mgr. Hana Vondřičková

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist