Všechny akce

 Kvalifikační studia LOGOPEDICKÝ ASISTENT: Primární logopedická prevence - podpora přirozeného rozvoje řeči dětí
Kdy: 13.9.2024 - 8.11.2024 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: učebny ZVaS České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PhDr. Šípová, Mgr. Brabcová
Určeno učitelé MŠ; učitelé 1. stupně ZŠ
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah
Absolvent:
 • porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence, získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů
 • získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu
 • získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat
 • získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v  oblasti porozumění řeči, tak ve složce  expresivní, v oblasti obsahové i formální. 
 • je připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku
 • získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace,  bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace.
 • absolvent se orientuje v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti, je schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. 
 • je schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví. 
 
PLÁNOVANÉ TERMÍNY
Kurz je rozdělen do pěti osmihodinových bloků.

 • pátek 13. 9. 2024
 • pátek 27. 9. 2024
 • pátek 11. 10. 2024
 • pátek 25. 10. 2024
 • pátek 8. 11. 2024
PEDAGOGICKÁ PRAXE
Pedagogickou praxi konají účastníci na svém současném působišti. Po každém setkání získají podněty a úkoly, které plní ve své přímé práci s dětmi, vedou záznam o konané praxi a při následných setkání vše reflektují.
***
ZPŮSOB UKONČENÍ KURZU
Posluchači na základě získaných poznatků z pedagogické praxe zpracují kazuistiku, která bude prezentována v rámci závěrečného pohovoru.
***
STUDIJNÍ MATERIÁL
V ceně kurzu je zahrnut studijní materiál - skripta, která jsou zpracována přímo pro potřeby posluchačů tohoto kurzu. Jde tak o ojedinělý materiál.
Rozsah 60 hodin
Cena 6500,- Kč
Akreditace MŠMT již akreditace neuděluje
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Kurz naplňuje Standard MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedickou prevenci.Tento kurz lze hradit ze šablon!

 Kvalifikační studia Studium pedagogiky pro ASISTENTY PEDAGOGA
Kdy: 14.9.2024 - 7.6.2025    |    Kde: učebny ZVaS České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Veronika Míková, Mgr. Lucie Hronová, Mgr. Milena Peroutková, Mgr. Tereza Maříková
Určeno Vstupní požadavky: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah Absolvent kurzu získá kvalifikaci:
 • asistent pedagoga dle § 22 odst. 1 písm. c) zákona 563/2004 Sb. – aktuální novela zákona z 1. 1. 2024
Průběh studia:
Studium je organizačně a časově rozloženo do 3 základních modulů. Základní modul je společný pro všechny typy Studia pedagogiky. V případě, že se uchazeč zapíše do různých oborů Studia pedagogiky, je tento základní modul prostupný a uznatelný. Zbývající 2 moduly – specializační a praktický – jsou určeny výhradně pro zaměření oboru asistent pedagoga.
 • 3 základní moduly = 13 prezenčních dnů výuky
 • setkání 1 – 2x měsíčně obvykle v sobotu
 • pedagogická praxe na smluvní škole = 3 dny
 • celková délka studia = 120 hodin
Podmínky úspěšného absolvování studia
 • získání zápočtu z psychologie, obecné pedagogiky a speciální pedagogiky
 • absolvování pedagogické praxe (100% účast)
 • prezenční účast ve výuce (min. 80% účast)
 • obhajoba závěrečné práce
 • úspěšné splnění ústní závěrečné zkoušky
Témata setkání
ZÁKLADNÍ MODUL / 48 hodin
 • Základy obecné pedagogiky
 • Základní pedagogické kompetence
 • Sociální interakce a prevence rizikového chování
 • Psychologie v souvislostech 1: dítě – žák
 • Psychologie v souvislostech 2: vzdělávací proces
 • Psychologie v souvislostech 3: pedagogický pracovník
SPECIALIZAČNÍ MODUL / 32 hodin
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Specifika práce asistenta pedagoga
PRAKTICKÝ MODUL / 40 hodin
 • Vstupní seminář před nástupem na praxi
 • Pedagogická praxe
 • Reflektivní seminář proběhlé praxe
 • Kazuistický seminář
 • Pedagogická praktika pro asistenty pedagoga
 • Seminář k závěrečné práci
Pedagogická praxe
 • Praxi vám zajistíme v našich smluvních mateřských či základních školách a absolvujete ji ve skupině 2 – 4 účastníků. 
 • Pedagogická praxe trvá 3 dny a zpravidla budete mít možnost navštívit kombinaci tříd mateřských i základních – první či druhý stupeň. 
 • Každá studijní skupina má na škole průvodce pedagogickou praxí, který zajistí nejen vše potřebné, ale povede i reflexi nově získané zkušenosti. Průvodcem je vždy zkušený pedagogický pracovník.
 • Výstupem z praxe je reflektivní zpráva, která je součástí závěrečné práce.
Studijní opora, portfolio pracovních materiálů
 • Každý účastník získá unikátní studijní oporu, která není na trhu běžně dostupná. Jde o portfolio pracovních materiálů, které vytvořili naši lektoři; obsahuje nejen základní teoretické texty, ale především mnoho praktických příkladů a situací ze školního života, mnohdy i ucelené kazuistiky. 
 • Tento materiál bude provázet naše účastníky po celou dobu studia; získají tak velmi cenný zdroj informací pro svou budoucí praxi, ale i základní strukturu vlastního profesního portfolia.
Rozsah 120 hodin
Cena 12500,- Kč
Akreditace MŠMT č.j. 25791/2023-5-520
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje Přesný název organizace a adresa uveďte prosím adresu vašeho bydliště; místo IČ napište číslici 0

V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor nebo zapůjčení čtečky na pobočce v Českých Budějovicích i poplatek za zkoušku.

 Kvalifikační studia Studium pedagogiky pro VYCHOVATELE - rozšiřující studium pro asistenty pedagoga
Kdy: 21.9.2024 - 22.2.2025    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9:00 - 15:30
Lektor lektorský tým
Určeno pouze pro absolventy Studia pedagogiky pro asistenta pedagoga s číslem akreditace: 29079/2022-4-1039 (studium zahájené u naší společnosti po 1. 1. 2023)
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah Absolvent kurzu získá kvalifikaci:
 • vychovatel dle § 22 odst. 1 písm. c) zákona 563/2004 Sb. – aktuální novela zákona z 1. 1. 2024
Průběh studia:
Studium je organizačně a časově rozloženo do 3 základních modulů. Základní modul bude účastníkům uznán z předchozího Studia pedagogiky pro asistenty pedagoga (MŠMT 29079/2022-4-1039). Zbývající 2 moduly – specializační a praktický – jsou určeny výhradně pro zaměření oboru vychovatel.
 • 7 prezenčních dnů výuky
 • setkání 1 – 2x měsíčně v sobotu
 • individuální pedagogická praxe na zvolené škole = 23 hodin
 • celková délka studia = 80 hodin + 40 uznaných z předchozího studia
Podmínky úspěšného absolvování studia
 • získání zápočtu z psychologie a pedagogiky volného času
 • absolvování pedagogické praxe (100% účast)
 • prezenční účast ve výuce (min. 80% účast)
 • obhajoba závěrečné práce
 • úspěšné splnění ústní závěrečné zkoušky
Témata setkání
ZÁKLADNÍ MODUL / 40 hodin = bude uznáno
 • Základy obecné pedagogiky
 • Základní pedagogické kompetence
 • Psychologie v souvislostech 1: dítě – žák
 • Psychologie v souvislostech 2: vzdělávací proces
 • Psychologie v souvislostech 3: pedagogický pracovník
SPECIALIZAČNÍ MODUL / 40 hodin
 • Teorie výchovy
 • Pedagogika volného času 1
 • Pedagogika volného času 2
 • Sociální pedagogika
 • Sociální interakce a prevence rizikového chování
PRAKTICKÝ MODUL / 40 hodin
 • Pedagogická praktika pro vychovatele
 • Vstupní seminář před nástupem na praxi
 • Pedagogická praxe
 • Reflektivní seminář proběhlé praxe
 • Seminář k závěrečné práci
Pedagogická praxe
 • Pedagogická praxe probíhá ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve školních družinách, školních klubech, případně ve střediscích volného času
 • Praxe je individuální, pomyslně rozdělena na 2 části. 
 • První část (zpravidla 8-10 hodin) je náslechová, hlavním cílem je pozorovat práci zkušeného vychovatele, interakce vychovatel – účastník/účastníci vzdělávání – rodič/e. 
 • Ve druhé části se předpokládá aktivní zapojení účastníka studia do pedagogického procesu pod dohledem zkušeného vychovatele. Součástí je vždy reflexe dne vedená vychovatelem.
 • Rozvržení pedagogické praxe v rozsahu 23 hodin je plně na individuální domluvě mezi vychovatelem a účastníkem praxe.
 • Výstupem z praxe je reflektivní zpráva, která je součástí závěrečné práce.
Studijní opora, portfolio pracovních materiálů
 • Každý účastník získá unikátní studijní oporu, která není na trhu běžně dostupná. Jde o portfolio pracovních materiálů, které vytvořili naši lektoři; obsahuje nejen základní teoretické texty, ale především mnoho praktických příkladů a situací ze školního života, mnohdy i ucelené kazuistiky. 
 • Tento materiál bude provázet naše účastníky po celou dobu studia; získají tak velmi cenný zdroj informací pro svou budoucí praxi, ale i základní strukturu vlastního profesního portfolia.
Rozsah 120 hodin
Cena 9500,- Kč
Akreditace 25791/2023-5-520
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje Přesný název organizace a adresa uveďte prosím adresu vašeho bydliště; místo napište 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku a obhajobu závěrečné práce.

 Kvalifikační studia Studium pedagogiky pro VYCHOVATELE
Kdy: 5.10.2024 - 28.6.2025    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:30
Lektor lektorský tým
Určeno Vstupní požadavky: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah Absolvent kurzu získá kvalifikaci:
 • vychovatel dle § 22 odst. 1 písm. c) zákona 563/2004 Sb. – aktuální novela zákona z 1. 1. 2024
Průběh studia:
Studium je organizačně a časově rozloženo do 3 základních modulů. Základní modul je společný pro všechny typy Studia pedagogiky. V případě, že se uchazeč zapíše do různých oborů Studia pedagogiky, je tento základní modul prostupný a uznatelný. Zbývající 2 moduly – specializační a praktický – jsou určeny výhradně pro zaměření oboru vychovatel.
 • 3 základní moduly = 12 prezenčních dnů výuky
 • setkání 1 – 2x měsíčně obvykle v sobotu
 • individuální pedagogická praxe na zvolené škole = 23 hodin
 • celková délka studia = 120 hodin
Podmínky úspěšného absolvování studia
 • získání zápočtu z psychologie, obecné pedagogiky a pedagogiky volného času
 • absolvování pedagogické praxe (100% účast)
 • prezenční účast ve výuce (min. 80% účast)
 • obhajoba závěrečné práce
 • úspěšné splnění ústní závěrečné zkoušky
Témata setkání
ZÁKLADNÍ MODUL / 48 hodin
 • Základy obecné pedagogiky
 • Základní pedagogické kompetence
 • Sociální interakce a prevence rizikového chování
 • Psychologie v souvislostech 1: dítě – žák
 • Psychologie v souvislostech 2: vzdělávací proces
 • Psychologie v souvislostech 3: pedagogický pracovník
SPECIALIZAČNÍ MODUL / 32 hodin
 • Teorie výchovy
 • Pedagogika volného času 1
 • Pedagogika volného času 2
 • Sociální pedagogika
PRAKTICKÝ MODUL / 40 hodin
 • Pedagogická praktika pro vychovatele
 • Vstupní seminář před nástupem na praxi
 • Pedagogická praxe
 • Reflektivní seminář proběhlé praxe
 • Seminář k závěrečné práci
Pedagogická praxe
 • Pedagogická praxe probíhá ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve školních družinách, školních klubech, případně ve střediscích volného času
 • Praxe je individuální, pomyslně rozdělena na 2 části. 
 • První část (zpravidla 8-10 hodin) je náslechová, hlavním cílem je pozorovat práci zkušeného vychovatele, interakce vychovatel – účastník/účastníci vzdělávání – rodič/e. 
 • Ve druhé části se předpokládá aktivní zapojení účastníka studia do pedagogického procesu pod dohledem zkušeného vychovatele. Součástí je vždy reflexe dne vedená vychovatelem.
 • Rozvržení pedagogické praxe v rozsahu 23 hodin je plně na individuální domluvě mezi vychovatelem a účastníkem praxe.
 • Výstupem z praxe je reflektivní zpráva, která je součástí závěrečné práce.
Studijní opora, portfolio pracovních materiálů
 • Každý účastník získá unikátní studijní oporu, která není na trhu běžně dostupná. Jde o portfolio pracovních materiálů, které vytvořili naši lektoři; obsahuje nejen základní teoretické texty, ale především mnoho praktických příkladů a situací ze školního života, mnohdy i ucelené kazuistiky. 
 • Tento materiál bude provázet naše účastníky po celou dobu studia; získají tak velmi cenný zdroj informací pro svou budoucí praxi, ale i základní strukturu vlastního profesního portfolia.
Rozsah 120 hodin
Cena 13500,- Kč
Akreditace 25791/2023-5-520
Organizátor: Bc. Lukáš Malecha   |   malecha@zvas.cz   |      |   +420608652718
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje Přesný název organizace a adresa uveďte prosím adresu vašeho bydliště; místo napište 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku a obhajobu závěrečné práce.

 Kvalifikační studia Studium pedagogiky pro ASISTENTY PEDAGOGA
Kdy: 19.10.2024 - 28.6.2025    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PhDr. František Rozum, PhDr. Marta Franclová PhD., Mgr. Radka Brabcová,
Určeno Vstupní požadavky: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah Absolvent kurzu získá kvalifikaci:
 • asistent pedagoga dle § 22 odst. 1 písm. c) zákona 563/2004 Sb. – aktuální novela zákona z 1. 1. 2024
Průběh studia:
Studium je organizačně a časově rozloženo do 3 základních modulů. Základní modul je společný pro všechny typy Studia pedagogiky. V případě, že se uchazeč zapíše do různých oborů Studia pedagogiky, je tento základní modul prostupný a uznatelný. Zbývající 2 moduly – specializační a praktický – jsou určeny výhradně pro zaměření oboru asistent pedagoga.
 • 3 základní moduly = 13 prezenčních dnů výuky
 • setkání 1 – 2x měsíčně obvykle v sobotu
 • pedagogická praxe na smluvní škole = 3 dny
 • celková délka studia = 120 hodin
Podmínky úspěšného absolvování studia
 • získání zápočtu z psychologie, obecné pedagogiky a speciální pedagogiky
 • absolvování pedagogické praxe (100% účast)
 • prezenční účast ve výuce (min. 80% účast)
 • obhajoba závěrečné práce
 • úspěšné splnění ústní závěrečné zkoušky
Témata setkání
ZÁKLADNÍ MODUL / 48 hodin
 • Základy obecné pedagogiky
 • Základní pedagogické kompetence
 • Sociální interakce a prevence rizikového chování
 • Psychologie v souvislostech 1: dítě – žák
 • Psychologie v souvislostech 2: vzdělávací proces
 • Psychologie v souvislostech 3: pedagogický pracovník
SPECIALIZAČNÍ MODUL / 32 hodin
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Specifika práce asistenta pedagoga
PRAKTICKÝ MODUL / 40 hodin
 • Vstupní seminář před nástupem na praxi
 • Pedagogická praxe
 • Reflektivní seminář proběhlé praxe
 • Kazuistický seminář
 • Pedagogická praktika pro asistenty pedagoga
 • Seminář k závěrečné práci
Pedagogická praxe
 • Praxi vám zajistíme v našich smluvních mateřských či základních školách a absolvujete ji ve skupině 2 – 4 účastníků. 
 • Pedagogická praxe trvá 3 dny a zpravidla budete mít možnost navštívit kombinaci tříd mateřských i základních – první či druhý stupeň. 
 • Každá studijní skupina má na škole průvodce pedagogickou praxí, který zajistí nejen vše potřebné, ale povede i reflexi nově získané zkušenosti. Průvodcem je vždy zkušený pedagogický pracovník.
 • Výstupem z praxe je reflektivní zpráva, která je součástí závěrečné práce.
Studijní opora, portfolio pracovních materiálů
 • Každý účastník získá unikátní studijní oporu, která není na trhu běžně dostupná. Jde o portfolio pracovních materiálů, které vytvořili naši lektoři; obsahuje nejen základní teoretické texty, ale především mnoho praktických příkladů a situací ze školního života, mnohdy i ucelené kazuistiky. 
 • Tento materiál bude provázet naše účastníky po celou dobu studia; získají tak velmi cenný zdroj informací pro svou budoucí praxi, ale i základní strukturu vlastního profesního portfolia.
Rozsah 120 hodin
Cena 12500,- Kč
Akreditace MŠMT č.j. 25791/2023-5-520
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje Přesný název organizace a adresa uveďte prosím adresu vašeho bydliště; místo IČ napište číslici 0

V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor nebo zapůjčení čtečky na pobočce v Českých Budějovicích i poplatek za zkoušku.

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2024 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist