Inkluze Setkání rodičů nadaných dětí
Kdy: dnes    |    Kde: Radambuk, Husova tř. 622/45, České Budějovice

Čas od 16:00
Lektor
Určeno rodičům nadaných dětí
Kategorie Inkluze
Obsah Cílem této akce je vytvořit prostor pro diskuzi, výměnu zkušeností a navázání kontaktů mezi rodiči, kteří mají nadané děti. Během setkání budou mít rodiče možnost vzájemně se inspirovat, diskutovat a sdílet své příběhy a zkušenosti s výchovou a vzděláváním svých dětí.
 
Rozsah 3 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Olga Blechová   |   blechova@zvas.cz   |      |   +420608152881
Poznámky Údaje do přihlášky: název organizace a adresa - uveďte adresu trvalého bydliště, pracovní zařazení - veřejnost, IČ: napište 0.   Akce je hrazena z příspěvku Jihočeského kraje.

 Kvalifikační studia LOGOPEDICKÝ ASISTENT: Primární logopedická prevence - podpora přirozeného rozvoje řeči dětí
Kdy: 13.9.2024 - 8.11.2024 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: učebny ZVaS České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PhDr. Šípová, Mgr. Brabcová
Určeno učitelé MŠ; učitelé 1. stupně ZŠ
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah
Absolvent:
 • porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence, získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů
 • získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu
 • získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat
 • získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v  oblasti porozumění řeči, tak ve složce  expresivní, v oblasti obsahové i formální. 
 • je připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku
 • získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace,  bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace.
 • absolvent se orientuje v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti, je schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. 
 • je schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví. 
 
PLÁNOVANÉ TERMÍNY
Kurz je rozdělen do pěti osmihodinových bloků.

 • pátek 13. 9. 2024
 • pátek 27. 9. 2024
 • pátek 11. 10. 2024
 • pátek 25. 10. 2024
 • pátek 8. 11. 2024
PEDAGOGICKÁ PRAXE
Pedagogickou praxi konají účastníci na svém současném působišti. Po každém setkání získají podněty a úkoly, které plní ve své přímé práci s dětmi, vedou záznam o konané praxi a při následných setkání vše reflektují.
***
ZPŮSOB UKONČENÍ KURZU
Posluchači na základě získaných poznatků z pedagogické praxe zpracují kazuistiku, která bude prezentována v rámci závěrečného pohovoru.
***
STUDIJNÍ MATERIÁL
V ceně kurzu je zahrnut studijní materiál - skripta, která jsou zpracována přímo pro potřeby posluchačů tohoto kurzu. Jde tak o ojedinělý materiál.
Rozsah 60 hodin
Cena 6500,- Kč
Akreditace MŠMT již akreditace neuděluje
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Kurz naplňuje Standard MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedickou prevenci.Tento kurz lze hradit ze šablon!

 Kvalifikační studia Studium pedagogiky pro ASISTENTY PEDAGOGA
Kdy: 14.9.2024 - 7.6.2025    |    Kde: učebny ZVaS České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Veronika Míková, Mgr. Lucie Hronová, Mgr. Milena Peroutková, Mgr. Tereza Maříková
Určeno Vstupní požadavky: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah Absolvent kurzu získá kvalifikaci:
 • asistent pedagoga dle § 22 odst. 1 písm. c) zákona 563/2004 Sb. – aktuální novela zákona z 1. 1. 2024
Průběh studia:
Studium je organizačně a časově rozloženo do 3 základních modulů. Základní modul je společný pro všechny typy Studia pedagogiky. V případě, že se uchazeč zapíše do různých oborů Studia pedagogiky, je tento základní modul prostupný a uznatelný. Zbývající 2 moduly – specializační a praktický – jsou určeny výhradně pro zaměření oboru asistent pedagoga.
 • 3 základní moduly = 13 prezenčních dnů výuky
 • setkání 1 – 2x měsíčně obvykle v sobotu
 • pedagogická praxe na smluvní škole = 3 dny
 • celková délka studia = 120 hodin
Podmínky úspěšného absolvování studia
 • získání zápočtu z psychologie, obecné pedagogiky a speciální pedagogiky
 • absolvování pedagogické praxe (100% účast)
 • prezenční účast ve výuce (min. 80% účast)
 • obhajoba závěrečné práce
 • úspěšné splnění ústní závěrečné zkoušky
Témata setkání
ZÁKLADNÍ MODUL / 48 hodin
 • Základy obecné pedagogiky
 • Základní pedagogické kompetence
 • Sociální interakce a prevence rizikového chování
 • Psychologie v souvislostech 1: dítě – žák
 • Psychologie v souvislostech 2: vzdělávací proces
 • Psychologie v souvislostech 3: pedagogický pracovník
SPECIALIZAČNÍ MODUL / 32 hodin
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Specifika práce asistenta pedagoga
PRAKTICKÝ MODUL / 40 hodin
 • Vstupní seminář před nástupem na praxi
 • Pedagogická praxe
 • Reflektivní seminář proběhlé praxe
 • Kazuistický seminář
 • Pedagogická praktika pro asistenty pedagoga
 • Seminář k závěrečné práci
Pedagogická praxe
 • Praxi vám zajistíme v našich smluvních mateřských či základních školách a absolvujete ji ve skupině 2 – 4 účastníků. 
 • Pedagogická praxe trvá 3 dny a zpravidla budete mít možnost navštívit kombinaci tříd mateřských i základních – první či druhý stupeň. 
 • Každá studijní skupina má na škole průvodce pedagogickou praxí, který zajistí nejen vše potřebné, ale povede i reflexi nově získané zkušenosti. Průvodcem je vždy zkušený pedagogický pracovník.
 • Výstupem z praxe je reflektivní zpráva, která je součástí závěrečné práce.
Studijní opora, portfolio pracovních materiálů
 • Každý účastník získá unikátní studijní oporu, která není na trhu běžně dostupná. Jde o portfolio pracovních materiálů, které vytvořili naši lektoři; obsahuje nejen základní teoretické texty, ale především mnoho praktických příkladů a situací ze školního života, mnohdy i ucelené kazuistiky. 
 • Tento materiál bude provázet naše účastníky po celou dobu studia; získají tak velmi cenný zdroj informací pro svou budoucí praxi, ale i základní strukturu vlastního profesního portfolia.
Rozsah 120 hodin
Cena 12500,- Kč
Akreditace MŠMT č.j. 25791/2023-5-520
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje Přesný název organizace a adresa uveďte prosím adresu vašeho bydliště; místo IČ napište číslici 0

V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor nebo zapůjčení čtečky na pobočce v Českých Budějovicích i poplatek za zkoušku.

 Kvalifikační studia Studium pedagogiky pro VYCHOVATELE - rozšiřující studium pro asistenty pedagoga
Kdy: 21.9.2024 - 22.2.2025    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9:00 - 15:30
Lektor lektorský tým
Určeno pouze pro absolventy Studia pedagogiky pro asistenta pedagoga s číslem akreditace: 29079/2022-4-1039 (studium zahájené u naší společnosti po 1. 1. 2023)
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah Absolvent kurzu získá kvalifikaci:
 • vychovatel dle § 22 odst. 1 písm. c) zákona 563/2004 Sb. – aktuální novela zákona z 1. 1. 2024
Průběh studia:
Studium je organizačně a časově rozloženo do 3 základních modulů. Základní modul bude účastníkům uznán z předchozího Studia pedagogiky pro asistenty pedagoga (MŠMT 29079/2022-4-1039). Zbývající 2 moduly – specializační a praktický – jsou určeny výhradně pro zaměření oboru vychovatel.
 • 7 prezenčních dnů výuky
 • setkání 1 – 2x měsíčně v sobotu
 • individuální pedagogická praxe na zvolené škole = 23 hodin
 • celková délka studia = 80 hodin + 40 uznaných z předchozího studia
Podmínky úspěšného absolvování studia
 • získání zápočtu z psychologie a pedagogiky volného času
 • absolvování pedagogické praxe (100% účast)
 • prezenční účast ve výuce (min. 80% účast)
 • obhajoba závěrečné práce
 • úspěšné splnění ústní závěrečné zkoušky
Témata setkání
ZÁKLADNÍ MODUL / 40 hodin = bude uznáno
 • Základy obecné pedagogiky
 • Základní pedagogické kompetence
 • Psychologie v souvislostech 1: dítě – žák
 • Psychologie v souvislostech 2: vzdělávací proces
 • Psychologie v souvislostech 3: pedagogický pracovník
SPECIALIZAČNÍ MODUL / 40 hodin
 • Teorie výchovy
 • Pedagogika volného času 1
 • Pedagogika volného času 2
 • Sociální pedagogika
 • Sociální interakce a prevence rizikového chování
PRAKTICKÝ MODUL / 40 hodin
 • Pedagogická praktika pro vychovatele
 • Vstupní seminář před nástupem na praxi
 • Pedagogická praxe
 • Reflektivní seminář proběhlé praxe
 • Seminář k závěrečné práci
Pedagogická praxe
 • Pedagogická praxe probíhá ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve školních družinách, školních klubech, případně ve střediscích volného času
 • Praxe je individuální, pomyslně rozdělena na 2 části. 
 • První část (zpravidla 8-10 hodin) je náslechová, hlavním cílem je pozorovat práci zkušeného vychovatele, interakce vychovatel – účastník/účastníci vzdělávání – rodič/e. 
 • Ve druhé části se předpokládá aktivní zapojení účastníka studia do pedagogického procesu pod dohledem zkušeného vychovatele. Součástí je vždy reflexe dne vedená vychovatelem.
 • Rozvržení pedagogické praxe v rozsahu 23 hodin je plně na individuální domluvě mezi vychovatelem a účastníkem praxe.
 • Výstupem z praxe je reflektivní zpráva, která je součástí závěrečné práce.
Studijní opora, portfolio pracovních materiálů
 • Každý účastník získá unikátní studijní oporu, která není na trhu běžně dostupná. Jde o portfolio pracovních materiálů, které vytvořili naši lektoři; obsahuje nejen základní teoretické texty, ale především mnoho praktických příkladů a situací ze školního života, mnohdy i ucelené kazuistiky. 
 • Tento materiál bude provázet naše účastníky po celou dobu studia; získají tak velmi cenný zdroj informací pro svou budoucí praxi, ale i základní strukturu vlastního profesního portfolia.
Rozsah 120 hodin
Cena 9500,- Kč
Akreditace 25791/2023-5-520
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje Přesný název organizace a adresa uveďte prosím adresu vašeho bydliště; místo napište 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku a obhajobu závěrečné práce.

 Matematika a její aplikace Metodické setkání: Efektivní strategie výuky matematiky
IDZ Kdy: 30.9.2024 - 7.10.2024    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00
Lektor doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., PhDr. Jana Slezáková, Ph.D., PhDr. Sylva Peclinovská, Ph.D.
Určeno učitelé 1. st. ZŠ
Kategorie Matematika a její aplikace
Obsah Dvoudenní metodické setkání na téma rozvíjení matematické gramotnosti bude probíhat ve dvou dnech: 30. 9. a 7. 10. 24
1. den účastníci zjistí, jaké zvolit postupy, aby u žáků vybudovali hlubší porozumění číslům a předešli tak vzniku pouze formálních poznatků. Porozumění číslům by se následně mělo promítnout také do práce se slovními úlohami.
2. den účastníci získají informace o způsobu budování představ o geometrických tvarech 2D i 3D geometrie. 
Účastníci se budou zabývat např. těmito tématy:
 • pohyb po číselné ose
 • orientace ve stovkové tabulce jako struktuře čísel
 • práce s tangramy
 • práce s geodeskou
 • komunikační hry (Stavitel, ANO-NE)
 • konstrukce základních geometrických 2D útvarů v různých prostředí i různými nástroji
Pro získání osvědčení je nezbytné se zúčastnit setkání v obou uvedených dnech.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu IDZ.
Přihlášením účastník potvrzuje, že se nezúčastnil identické aktivity v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (např. "šablon", projektů MAP apod.).
Během semináře je účastníkům hrazeno celodenní občerstvení.

IDZ

 Pedagogika, psychologie, soft skills Nenásilná komunikace a řešení konfliktu
Kdy: 1.10.2024 - 2.10.2024    |    Kde: učebny ZVaS České Budějovice

Čas 9:30 - 16.00
Lektor Mgr. Eva Mikešová
Určeno pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Cílem semináře je účastníky seznámit se základním povědomím o emoční inteligenci a nenásilné komunikaci. Představíme vám komunikační dovednosti umožňující zlepšení komunikace s druhými. V rámci nácviku komunikace si vyzkoušíte práce s emocemi a potřebami v praxi a s efektivním přístupem ke konfliktu. V průběhu semináře budete hledat odpovědi na tyto otázky: Co je emoční inteligence a proč je pro náš život tak důležitá? Proč se v emocích chováme tak, jak pro nás není užitečné a narušuje to vztahy s ostatními? Je možné ze začarovaného kruhu emocionálních reakcí při konfliktu vystoupit? Jak si skutečně uvědomit, co potřebuji, a sdělit to druhým? Proč se snažíme konfliktu vyhnout či v něm vyhrát? Jaký je význam naslouchání a sdělování potřeb? Jak rozvíjet schopnost slyšet, co skutečně druhý v konfliktu sděluje?
Rozsah 16 hodin
Cena 2650,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Tento kurz lze hradit ze šablon!

 Pedagogika, psychologie, soft skills Úvod do Prevence učitelského vyhoření
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 3.10.2024    |    Kde: učebny ZVaS Tábor

Čas 8:30 - 16:00
Lektor PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D.
Určeno pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Cílem semináře je seznámení účastníků s termíny stres, syndrom vyhoření, stres v učitelství a jeho obraz v nejnovějších výzkumech, copingové strategie ve školství a jejich funkčnost v prevenci syndromu vyhoření. Seminář kombinuje teoretické vstupy se zážitkovými aktivitami, které umožňují téma prakticky reflektovat. Modul má teoreticko-praktický charakter. Na konci semináře jsou účastníci schopni lépe porozumět klíčovým termínům, reflektovat je ve vlastní pedagogické praxi a postupovat preventivně v rámci vlastní psychohygieny tak, aby se minimalizovat rozvoj syndromu vyhoření.
Rozsah 8 hodin
Cena 1980,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Tento kurz lze hradit ze šablon!

 1. stupeň ZŠ LOGOPEDICKÝ ASISTENT: Primární logopedická prevence - podpora přirozeného rozvoje řeči dětí.
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 4.10.2024 - 6.12.2024    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PhDr. Martina Šípová, Mgr. Radka Brabcová
Určeno učitelé MŠ; učitelé 1. stupně ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ
Obsah
Absolvent:
 • porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence, získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů
 • získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu
 • získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat
 • získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v  oblasti porozumění řeči, tak ve složce  expresivní, v oblasti obsahové i formální. 
 • je připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku
 • získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace,  bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace.
 • absolvent se orientuje v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti, je schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. 
 • je schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví. 
 
PLÁNOVANÉ TERMÍNY
Kurz je rozdělen do pěti osmihodinových bloků.

 • pátek 4. 10. 2024
 • pátek 18. 10. 2024
 • pátek 1. 11. 2024
 • pátek 15. 11. 2024
 • pátek 6. 12. 2024
PEDAGOGICKÁ PRAXE
Pedagogickou praxi konají účastníci na svém současném působišti. Po každém setkání získají podněty a úkoly, které plní ve své přímé práci s dětmi, vedou záznam o konané praxi a při následných setkání vše reflektují.
***
ZPŮSOB UKONČENÍ KURZU
Posluchači na základě získaných poznatků z pedagogické praxe zpracují kazuistiku, která bude prezentována v rámci závěrečného pohovoru.
***
STUDIJNÍ MATERIÁL
V ceně kurzu je zahrnut studijní materiál - skripta, která jsou zpracována přímo pro potřeby posluchačů tohoto kurzu. Jde tak o ojedinělý materiál.

Rozsah 60 hodin
Cena 6500,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Kurz splňuje Standard MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedickou prevenci.Tento kurz lze hradit ze šablon!

 Kvalifikační studia Studium pedagogiky pro VYCHOVATELE
Kdy: 5.10.2024 - 28.6.2025    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:30
Lektor lektorský tým
Určeno Vstupní požadavky: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah Absolvent kurzu získá kvalifikaci:
 • vychovatel dle § 22 odst. 1 písm. c) zákona 563/2004 Sb. – aktuální novela zákona z 1. 1. 2024
Průběh studia:
Studium je organizačně a časově rozloženo do 3 základních modulů. Základní modul je společný pro všechny typy Studia pedagogiky. V případě, že se uchazeč zapíše do různých oborů Studia pedagogiky, je tento základní modul prostupný a uznatelný. Zbývající 2 moduly – specializační a praktický – jsou určeny výhradně pro zaměření oboru vychovatel.
 • 3 základní moduly = 12 prezenčních dnů výuky
 • setkání 1 – 2x měsíčně obvykle v sobotu
 • individuální pedagogická praxe na zvolené škole = 23 hodin
 • celková délka studia = 120 hodin
Podmínky úspěšného absolvování studia
 • získání zápočtu z psychologie, obecné pedagogiky a pedagogiky volného času
 • absolvování pedagogické praxe (100% účast)
 • prezenční účast ve výuce (min. 80% účast)
 • obhajoba závěrečné práce
 • úspěšné splnění ústní závěrečné zkoušky
Témata setkání
ZÁKLADNÍ MODUL / 48 hodin
 • Základy obecné pedagogiky
 • Základní pedagogické kompetence
 • Sociální interakce a prevence rizikového chování
 • Psychologie v souvislostech 1: dítě – žák
 • Psychologie v souvislostech 2: vzdělávací proces
 • Psychologie v souvislostech 3: pedagogický pracovník
SPECIALIZAČNÍ MODUL / 32 hodin
 • Teorie výchovy
 • Pedagogika volného času 1
 • Pedagogika volného času 2
 • Sociální pedagogika
PRAKTICKÝ MODUL / 40 hodin
 • Pedagogická praktika pro vychovatele
 • Vstupní seminář před nástupem na praxi
 • Pedagogická praxe
 • Reflektivní seminář proběhlé praxe
 • Seminář k závěrečné práci
Pedagogická praxe
 • Pedagogická praxe probíhá ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve školních družinách, školních klubech, případně ve střediscích volného času
 • Praxe je individuální, pomyslně rozdělena na 2 části. 
 • První část (zpravidla 8-10 hodin) je náslechová, hlavním cílem je pozorovat práci zkušeného vychovatele, interakce vychovatel – účastník/účastníci vzdělávání – rodič/e. 
 • Ve druhé části se předpokládá aktivní zapojení účastníka studia do pedagogického procesu pod dohledem zkušeného vychovatele. Součástí je vždy reflexe dne vedená vychovatelem.
 • Rozvržení pedagogické praxe v rozsahu 23 hodin je plně na individuální domluvě mezi vychovatelem a účastníkem praxe.
 • Výstupem z praxe je reflektivní zpráva, která je součástí závěrečné práce.
Studijní opora, portfolio pracovních materiálů
 • Každý účastník získá unikátní studijní oporu, která není na trhu běžně dostupná. Jde o portfolio pracovních materiálů, které vytvořili naši lektoři; obsahuje nejen základní teoretické texty, ale především mnoho praktických příkladů a situací ze školního života, mnohdy i ucelené kazuistiky. 
 • Tento materiál bude provázet naše účastníky po celou dobu studia; získají tak velmi cenný zdroj informací pro svou budoucí praxi, ale i základní strukturu vlastního profesního portfolia.
Rozsah 120 hodin
Cena 13500,- Kč
Akreditace 25791/2023-5-520
Organizátor: Bc. Lukáš Malecha   |   malecha@zvas.cz   |      |   +420608652718
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje Přesný název organizace a adresa uveďte prosím adresu vašeho bydliště; místo napište 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku a obhajobu závěrečné práce.

 Průřezová témata Metodické setkání: Myšlenkové mapy, paměťové techniky a jejich využití při výuce
IDZ Kdy: 16.10.2024 - 21.11.2024    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00
Lektor Helena Žahourová
Určeno učitelé 1. st. a 2. st. ZŠ, ZUŠ a SUŠ, gymnázií, SOŠ, SOU
Kategorie Průřezová témata
Obsah Cílem metodického setkání je seznámit pedagogy s dalšími kreativními formami výuky – myšlenkovou mapou a paměťovými technikami a s různými možnostmi jejich využití ve škole.
U obou kreativních technik se naučíte jejich zásady, vytvoříte si svoje myšlenkové mapy i paměťové techniky a vyzkoušíte si, jak je můžete využít v rámci výuky nebo jak je žáci mohou použít při skupinové práci i při individuální přípravě.
Setkání je v hodinové dotaci 16 hodin, rozdělen do dvou dnů (16. 10. a 21. 11.). Pro získání osvědčení je nutná účast v obou dnech.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu IDZ.
Přihlášením účastník potvrzuje, že se nezúčastnil identické aktivity v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (např. "šablon", projektů MAP apod.).
Během semináře je účastníkům hrazeno celodenní občerstvení.

IDZ

 Kvalifikační studia Studium pedagogiky pro ASISTENTY PEDAGOGA
Kdy: 19.10.2024 - 28.6.2025    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PhDr. František Rozum, PhDr. Marta Franclová PhD., Mgr. Radka Brabcová,
Určeno Vstupní požadavky: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah Absolvent kurzu získá kvalifikaci:
 • asistent pedagoga dle § 22 odst. 1 písm. c) zákona 563/2004 Sb. – aktuální novela zákona z 1. 1. 2024
Průběh studia:
Studium je organizačně a časově rozloženo do 3 základních modulů. Základní modul je společný pro všechny typy Studia pedagogiky. V případě, že se uchazeč zapíše do různých oborů Studia pedagogiky, je tento základní modul prostupný a uznatelný. Zbývající 2 moduly – specializační a praktický – jsou určeny výhradně pro zaměření oboru asistent pedagoga.
 • 3 základní moduly = 13 prezenčních dnů výuky
 • setkání 1 – 2x měsíčně obvykle v sobotu
 • pedagogická praxe na smluvní škole = 3 dny
 • celková délka studia = 120 hodin
Podmínky úspěšného absolvování studia
 • získání zápočtu z psychologie, obecné pedagogiky a speciální pedagogiky
 • absolvování pedagogické praxe (100% účast)
 • prezenční účast ve výuce (min. 80% účast)
 • obhajoba závěrečné práce
 • úspěšné splnění ústní závěrečné zkoušky
Témata setkání
ZÁKLADNÍ MODUL / 48 hodin
 • Základy obecné pedagogiky
 • Základní pedagogické kompetence
 • Sociální interakce a prevence rizikového chování
 • Psychologie v souvislostech 1: dítě – žák
 • Psychologie v souvislostech 2: vzdělávací proces
 • Psychologie v souvislostech 3: pedagogický pracovník
SPECIALIZAČNÍ MODUL / 32 hodin
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Specifika práce asistenta pedagoga
PRAKTICKÝ MODUL / 40 hodin
 • Vstupní seminář před nástupem na praxi
 • Pedagogická praxe
 • Reflektivní seminář proběhlé praxe
 • Kazuistický seminář
 • Pedagogická praktika pro asistenty pedagoga
 • Seminář k závěrečné práci
Pedagogická praxe
 • Praxi vám zajistíme v našich smluvních mateřských či základních školách a absolvujete ji ve skupině 2 – 4 účastníků. 
 • Pedagogická praxe trvá 3 dny a zpravidla budete mít možnost navštívit kombinaci tříd mateřských i základních – první či druhý stupeň. 
 • Každá studijní skupina má na škole průvodce pedagogickou praxí, který zajistí nejen vše potřebné, ale povede i reflexi nově získané zkušenosti. Průvodcem je vždy zkušený pedagogický pracovník.
 • Výstupem z praxe je reflektivní zpráva, která je součástí závěrečné práce.
Studijní opora, portfolio pracovních materiálů
 • Každý účastník získá unikátní studijní oporu, která není na trhu běžně dostupná. Jde o portfolio pracovních materiálů, které vytvořili naši lektoři; obsahuje nejen základní teoretické texty, ale především mnoho praktických příkladů a situací ze školního života, mnohdy i ucelené kazuistiky. 
 • Tento materiál bude provázet naše účastníky po celou dobu studia; získají tak velmi cenný zdroj informací pro svou budoucí praxi, ale i základní strukturu vlastního profesního portfolia.
Rozsah 120 hodin
Cena 12500,- Kč
Akreditace MŠMT č.j. 25791/2023-5-520
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje Přesný název organizace a adresa uveďte prosím adresu vašeho bydliště; místo IČ napište číslici 0

V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor nebo zapůjčení čtečky na pobočce v Českých Budějovicích i poplatek za zkoušku.

 Cizí jazyky Zásobník aktivit s využitím digitálních technologií v hodinách AJ
Kdy: 27.11.2024    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00
Lektor Mgr. Lukáš Heřman
Určeno učitelé 1. st. a 2. st. ZŠ
Kategorie Cizí jazyky
Obsah
Přijďte se inspirovat, ať už hledáte navigaci pro konkrétní využití moderních technologií ve výuce, nebo si pouze chcete rozšířit své digitální obzory. Součástí setkání budou ukázky začlenění digitálních nástrojů jako virtuální tabule, třídní organizér, interaktivní prezentace, chatovací rozhraní, nástroje pro tvorbu a sdílení záznamů, zpětnovazební aplikace.
Účastník akce získá náměty na aplikace k tvorbě skládaček i materiálů s využitím umělé inteligence. 
Praktické ukázky probíhají na příkladech z výuky AJ na ZŠ.
Rozsah 8 hodin
Cena 1650,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Tento kurz lze hradit ze šablon!

 Průřezová témata Inovativní metody do výuky
Kdy: 9.12.2024    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00
Lektor Mgr. Lukáš Javorek
Určeno učitelé 1. st. a 2. st. ZŠ
Kategorie Průřezová témata
Obsah Chcete vyzkoušet alternativu ke klasické frontální výuce? Na semináři si ukážeme základní přehled a charakteristiky inovativních metod ve výuce, které jsou alternativou k tradiční, na školách stále ještě obvyklejší frontální výuce. Ukážeme si i možnosti, jak metody zařazovat do výuky. Zažijeme si metody pro práci ve skupinách – tvorba podcastu, vyber tvrzení. Kritické myšlení budeme posilovat při myšlenkové mapě, podvojném deníku a práci s klíčovými slovy. Možnost pro zapojení všech žáků si ukážeme při různých typech brainstormingu. Pro výuku mimo třídu využijeme koncept převrácené třídy. Pro rozhýbání třídy využijeme chodící kufr. Seminář vám pomůže s prvními kroky a ukáže vám, že tyto metody nemusí být náročné na přípravu. Vše si vyzkoušíme a budeme společně hledat výhody a nevýhody, možná rizika a jejich prevence. Seminář je určen pro učitele I., II. a III. stupně.
Rozsah 8 hodin
Cena 1545,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2024 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist