Kvalifikační studia Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 1.10.2022 - 27.5.2023 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ZVAS České Budějovice

Čas 9.00 - 15:30
Lektor Mgr. et Mgr. Nikola Brandová, Mgr. Jaromíra Brichtová, PhDr. Marta Franclová Ph.D., Mgr. Lucie Hronová, Mgr. Veronika Míková, Mgr. Milena Peroutková Štencová, Mgr. Eliška Rejlková, PhDr. František Rozum
Určeno Vstupní požadavky: ukončené středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturitní zkouška)
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah

Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.

Průběh studia:

 • 10 setkání
 • soboty (většinou 1x měsíčně) 
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

Témata setkání:

 • Základy obecné pedagogiky
 • Sociální interakce
 • Vybraná témata obecné psychologie
 • Vybraná témata psychologie osobnosti
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Vybraná témata vývojové psychologie 1
 • Vybraná témata vývojové psychologie 2
 • Specifika práce asistenta pedagoga
Rozsah 80 hodin
Cena 9000,- Kč
Akreditace 40217/2020-5-1064
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje název školy napište prosím adresu vašeho bydliště; IČ pak také 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku. Lze rozdělit na 2 splátky, první polovinu je zapotřebí uhradit týden před zahájením kurzu, druhou polovinu nejpozději 2 měsíce po zahájení kurzu.

 Další Techniky vedení rozhovoru
EduSTEM Kdy: 4.10.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: hotel Rezidence, Náměstí republiky 1, 373 33 Nové Hrady

Čas od 9:30
Lektor Mgr. Karel Štefl
Určeno Vedení škol z Jihočeského kraje / Rakouska
Kategorie Další
Obsah Účastník workshopu si projde především praktickými cvičeními (podání ruky, komunikace v emoci, komunikace při nerespektu), která budou doplněna o teoretické zarámování. To všechno povede především k aktivní sebereflexi a v následujícím bloku k akčnímu plánu změn v leaderovské komunikaci v náročných situacích účastníků.
Rozsah 6 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Účastnický poplatek a občerstvení je hrazeno z projektu.Seminář je určen pedagogům z Jihočeského kraje a Rakouska.  Seminář bude tlumočen do německého jazyka. O lektorovi:Mgr. Karel Štefl - metodik, lektor, Instruktor Prázdninové školy Lipnice (PŠL)

 Vedení škol Jak může vedení podporovat učitele v kvalitní výuce - v čem a jak na to.
IKAP II Kdy: 6.10.2022    |    Kde: Planá nad Lužnicí, Hotel Lužnice

Čas Zahájení v 9:00 hodin
Lektor Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Určeno Vedení škol - přednost budou mít ti, kteří se účastnili vzdělávání a chybí jim do splnění požadovaných 20 hodin nějaká a získání osvědčení část.
Kategorie Vedení škol
Obsah
Jak se orientovat v podstatném, které utváří kvalitní výuku? V době, kdy bývá vedení škol zahlceno požadavky a nejrůznějšími podněty?  
Vyzkoušíme si postupy, které byly ověřeny jako skutečně účinné, budeme diskutovat, zda mohou fungovat na té které konkrétní škole a za jakých podmínek. Pozornost bude věnována především cestě za odpovědným učením žáků prostřednictví kooperativních strategií a formativního hodnocení. V utváření podmínek pro zvyšující se kvalitu výuky se zaměříme především na tzv. kolektivně vnímanou účinnost v pedagogickém sboru, která podle současných výzkumů nejvíce přispívá k zlepšování škol. 
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace -
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Lektorkou vzdělávání pro vedení a následně i pro učitele je Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. Podrobnější informace o ní a jejích publikacích můžete najít na tomto odkazu. Jednodenní kurz vám ukáže, na co zaměřit pozornost při zlepšování pedagogického procesu ve škole. Můžete potom cíleně volit témata, ve kterých se budou vzdělávat vaši učitelé. Pro ně budou nabízeny s H. Kasíkovou dlouhodobější výcviky. 

 Pedagogika, psychologie, soft skills Kurz: Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedická prevence (logopedický asistent)
Kdy: 8.10.2022 - 4.2.2023 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PaedDr., Bc. Marie Kubešová
Určeno Učitelé MŠ; učitelé 1. stupně ZŠ; učitelé speciálních škol; vychovatelé školských zařízení; speciální pedagogové; asistenti pedagoga; pedagogové volného času
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah
Absolvent:
 • Porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence, získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů. 
 • Získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu. 
 • Získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat. 
 • Získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v  oblasti porozumění řeči, tak ve složce  expresivní, v oblasti obsahové i formální. 
 • Je připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku. 
 • Získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace,  bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace.
 • Absolvent se orientuje v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti, je schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. 
 • Je schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví. 
Kritéria výběru účastníků: 
Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči. 
Řeč frekventanta nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti. 
Plánované termíny:

 • 8. října (zahájení)
 • 5. listopadu (teorie)
 • 10. prosince (teorie)
 • 13. prosince (praxe) MŠ U Trojice
 • 7. ledna (teorie)
 • 17. ledna (praxe) MŠ Preslova
 • 4. února  (závěr)
Rozsah 60 hodin
Cena 8000,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Kurz je zaměřen na podporu znalostí a získání praktických dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních a školních zařízení. Každý absolvent programu obdrží osvědčení s akreditací MŠMT.

 Pedagogika, psychologie, soft skills ODPOVĚDNÉ UČENÍ. Kooperativní učení s oporou formativního hodnocení
IKAP II Kdy: 12.10.2022 - 4.4.2023 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: Hotel Lužnice, Planá nad Lužnicí

Čas 9:00 - 16:30
Lektor doc. Hana Kasíková, CSc.
Určeno učitelé ZŠ a SŠ z Jihočeského kraje (všechny předměty)
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Jde o čtyři praktické semináře navazující vzájemně na sebe, vždy s podněty vyzkoušet si vybrané postupy ve vlastní školní praxi. V seminářích se klade důraz na zkušenostní učení: to, co chceme učit děti, si převážně vyzkoušíme na sobě. Společně budeme hledat varianty kooperativních strategií a technik a zhodnocování jejich fungování v různých podmínkách.
1. setkání: Vrstevnické a kooperativní učení

Zaměření: Navázat na předchozí zkušenosti a pojetí výuky u každého z učitelů, porozumět tomu, kdy má kooperativní učení optimální dopad, vyzkoušet si jednodušší strategie a techniky kooperativního učení.

Obsah: Vysvětlení cesty, kde jsme každý z nás v tematice a kudy půjdete – společně i individuálně, s příp. oporou na vlastní škole. Založení reflektivního deníku. Základ pro odpovědné učení: růstové a fixní myšlení. Přístupy k odpovědnému učení, jejich variabilita. Vrstevnické učení a jeho zhodnocení ve škole. Kooperativní učení jako model, který má prokazatelný  vliv na odpovědné učení a rozvoj poznávacích procesů, sociálních dovedností a psychické stability žáků. Rozdíly efektů skupinové organizační formy oproti modelu kooperativního učení. Vybrané  strategie a techniky kooperativního učení. Dohoda o obsahu a způsobech druhého setkání. Podněty pro vyzkoušení si některých strategií a technik ve vlastní praxi na příslušné škole. 

2. setkání: Formativní hodnocení v kooperativním učení

Zaměření: Reflektovat a zhodnotit to, co si učitelé vyzkoušeli ve vlastní praxi, hledat lépe fungující postupy,  jít do hlubšího porozumění kooperativnímu učení, obohatit repertoár kooperativních strategií a technik, propojit model kooperativního učení s fungujícím hodnocením.

Obsah: Reflexe výuky od předchozího setkání: co ze zkoušených strategií a technik fungovalo, co ne, jaké jsou možné varianty, co by napomohlo k optimálnímu fungování. Různé způsoby, jak zabezpečit spolupráci dětí (prostřednictvím cíle, rozdělením úkolů, rolí atp.) Další strategie a techniky kooperativního učení. Jak zdokonalit sociální dovednosti dětí pro kooperativní činnost – v různých předmětech a výukových projektech, včetně oblasti osobnostní a sociální výchovy. Základní principy hodnocení v kooperativním učení – učitelské hodnocení, vrstevnické hodnocení. Dohoda o obsahu a způsobech druhého setkání. Podněty pro vyzkoušení si některých strategií a technik ve vlastní praxi na příslušné škole, také s oporou o spolupráci kolegů na škole.

3. setkání: Složitější kooperativní strategie a struktury

Zaměření: Pojmenovat objevená kritická místa dosavadních cest k odpovědnému učení, propracovat postupy kooperativního učení v propojení s formativním hodnocením do větších vzdělávacích celků, zdokonalit se v postupech formativního hodnocení, porozumět zavádění formativního hodnocení na vlastní škole, porozumět fungování kooperativního společenství kolegů.

Obsah: Reflexe výuky od předchozího setkání: co ze zkoušených strategií a technik fungovalo, co ne, jaké jsou možné varianty, co by napomohlo k optimálnímu fungování. Složitější kooperativní strategie a struktury  a jejich kombinace s dalšími postupy (překřížené skupiny, učební spor aj.) Zhodnocování výuky v kooperativních učebních skupinách prostřednictvím formativního hodnocení. Zopakování podstaty formativního hodnocení a jeho zavádění do praxe: víme, kam společně v učení směřujeme, sledujeme tento směr sbíráním informací o učení všech, dáváme optimální učitelskou zpětnou vazbu, učíme  žáky, aby se mohli vzájemně formativně hodnotit, cesty k sebehodnocení. Návrh celé kooperativní vyučovací hodiny a kooperativního výukového projektu.

4. setkání: „Filozofie“ kooperativní školy aneb jak v tom nebýt sám

Zaměření: Prohloubit své vědění o hodnocení celé výuky žáky jako vyústění postupů  odpovědného učení, porozumět své pozici v profesním  společenství na škole při  cestě  k „filozofii“ kooperativní školy

Obsah: Reflexe výuky a činnosti mezi setkáními, zaměřená především na fungování větších kooperativních celků (kooperativní hodiny a kooperativního projektu) s podporou formativního hodnocení. Další techniky kooperativního učení a formativního hodnocení. Hodnocení výuky žáky jako cesta k odpovědném učení – optimální postup a různé techniky. „Filozofie“ kooperativní školy aneb jak v tom nebýt sám. Celková reflexe seminářů na základě záznamů v reflektivních denících.

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

 • 12. - 13. 10. 2022
 • 6. - 7. 12. 2022
 • 7. - 8. 2. 2023
 • 3. - 4. 4. 2023

Rozsah 64 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace hrazeno z projektu
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky POZOR!Spolu s přihláškou je zapotřebí odeslat i dotazník zájemce - ZDE. O zařazení do tohoto vzdělávacího cyklu nerozhoduje "rychlost" přihlášení, ale následující kritéria:
 • odeslaný dotazník (viz odkaz výše), resp. specifikace přihlášky
 • souhlas vedení školy s účastí na všech 4 vzdělávacích modulech
 • otevřenost sdílet návrhy svých hodiny a výstupy práce žáků; ochota učit se s druhými
 • vnitřní motivace posunout se v pedagogickém přemýšlení
 • účast dvojice ze stejné školy
 • pestrá "předmětová paleta"
Poslední termín pro přijetí přihlášky je do 3. 10. 2022. Potvrzení o zařazení do tohoto vzdělávacího cyklu oznámíme zájemcům do 7. 10. 2022 formou e-mailové zprávy.

 Člověk a společnost Historická gramotnost v praxi
IKAP II Kdy: 13.10.2022    |    Kde: Planá nad Lužnicí

Čas od 10:00
Lektor Mgr. Václav Sixta Ph. D.
Určeno učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé víceletých gymnázií
Kategorie Člověk a společnost
Obsah Ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů jsme pro učitele dějepisu a společenských věd připravili seminář, kde se posluchači seznámí s konkrétními výukovými materiály z nové badatelské učebnice dějin 20. století. Historická gramotnost předpokládá, že se žáci neučí pouze znát historická fakta, ale minulost aktivně poznávají. Seminář je koncipován jako interaktivní, aby si účastníci sami vyzkoušeli práci na rozvoji historické gramotnosti a takto prakticky získané dovednosti mohli aplikovat ve vlastní praxi.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace 635/2022-2-167
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

Seminář je určen výhradně pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu implementace Krajského akčního plánu II. Během semináře je účastníkům hrazeno občerstvení.

Akreditováno MŠMT v systému DVPP pod č.j. 635/2022-2-167.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoli zpět, a to například zasláním e-mailu na infoD21@ustrcr.cz nebo dopisu na kontaktní údaje Ústavu. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na adrese https://www.ustrcr.cz/uvod/vzdelavani-seminare/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju

Souhlasím s využitím e-mailového kontaktu za účelem zasílání informací o akcích Ústavu pro studium totalitních režimů. Souhlas lze vzít kdykoli zpět, a to například zasláním e-mailu na infoD21@ustrcr.cz nebo dopisu na kontaktní údaje Ústavu. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na adrese https://www.ustrcr.cz/uvod/vzdelavani-seminare/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju

 1. stupeň ZŠ Aplikace prvků enviromentální výchovy v mateřské škole
Kdy: 13.10.2022    |    Kde: ZVaS České Budějovice

Čas od 9:00
Lektor Mgr. et Bc. Michael Novotný
Určeno učitelé MŠ, asistenti pedagoga
Kategorie 1. stupeň ZŠ
Obsah Cílem aktivity je osvojení si her a činností, které mají enviromentální postupnost. Činnosti rozvíjejí kognitivní funkce (myšlení, vnímání, představivost, paměť aj.), vedou k osvojování si nových znalostí a dovedností, které v dětech "probouzejí" odpovědný vztah k živé i neživé přírodě a vedou je k udržitelnému rozvoji. Prostřednictvím těchto her a činností se také rozvíjejí enviromentální a prosociální kompetence v souladu s RVP PV.
Rozsah 8 hodin
Cena 1350,- Kč
Akreditace 14135/2022-6-652
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

 Inkluze Klima školy - MIŠ Minimalizace šikany - skupina č.9
IKAP II Kdy: 14.10.2022 - 15.10.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ZŠ Chýnov

Čas 9.00 - 16:00
Lektor Mgr. Markéta Bajerová
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ učitelé 2. stupně ZŠ učitelé gymnázií učitelé SOŠ a SOU učitelé speciálních škol učitelé ZUŠ a SUŠ vychovatelé školských zařízení speciální pedagogové asistenti pedagoga pedagogové volného času
Kategorie Inkluze
Obsah Program pro celé sborovny zaměřený na klima školy, jehož cílem je podpora interpersonálních vztahů a sociálních procesů ve škole, zlepšení komunikace mezi pedagogickými pracovníky, minimalizace šikany na školách, snížení četnosti a závažnosti projevů šikanování a změna postoje pedagogů a jejich citlivost na projevy šikany. Ucelený program pro sborovny pedagogických pracovníků (48 hodin) zahrnuje 3 moduly: motivační workshop, měření bezpečného klimatu školy, program zaměřený na minimalizaci šikany. Seminář povedou dva lektoři. Výstupem programu je akční plán školy pro zlepšování systému preventivních opatření a procesů školy a vyhodnocení pokroku školy v oblasti prevence a intervencí proti šikaně.
Rozsah 48 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Termíny:Modul A: pá 14.10. - so 15.10.2022 ZŠ Chýnov, Gabrielovo náměstí 16Modul B: pá 25.11. - so 26.11.2022 - ZŠ Chýnov, Gabrielovo náměstí 16Modul C: pá 20.1. - so 21.1.202š České Budějovice, Šindlovská krčma

 Inkluze Nadané dítě ve školním prostředí a možnosti jeho identifikace
Kdy: 20.10.2022    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 436

Čas od 9:00 hod.
Lektor Mgr. Monika Stehlíková, MBA.
Určeno všichni zájemci o toto téma z Jihočeského kraje
Kategorie Inkluze
Obsah Program semináře se zaměřuje na nadané žáky ve školním prostředí a na proces jejich identifikace. Účastníci akce se seznámí s možnostmi poskytování adekvátní podpory těmto žákům, jejich potřebami, možnostmi a vhodnými metodami práce s nimi. Společně budou hledat i řešení příkladů z vlastní praxe. Mgr. Monika Stehlíková, MBA se ve své praxi specializuje na nadané děti a dospělé. Jde jí mimo jiné i o odstranění stereotypů spojovaných s nadanými jedinci, a to včetně mylných diagnóz. Propaguje a lektoruje metody mindfulness. Je autorkou publikací: Nadané dítě: Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu a Život s vysokou inteligencí: Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace 785/2022-5-182
Organizátor: Mgr. Olga Blechová   |   blechova@zvas.cz   |      |   +420608152881
Poznámky Akce je hrazena z příspěvku Jihočeského kraje. Nepedagogický pracovník uvede v přihlášce u názvu školy nulu.

 Kvalifikační studia Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 22.10.2022 - 27.5.2023 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: Zvas České Budějovice

Čas 9.00 - 15:30
Lektor Mgr. et Mgr. Nikola Brandová, Mgr. Jaromíra Brichtová, PhDr. Marta Franclová Ph.D., Mgr. Lucie Hronová, Mgr. Veronika Míková, Mgr. Milena Peroutková Štencová, Mgr. Eliška Rejlková, PhDr. František Rozum
Určeno Vstupní požadavky: ukončené středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturitní zkouška)
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah

Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.

Průběh studia:

 • 10 setkání
 • soboty (většinou 1x měsíčně) 
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

Témata setkání:

 • Základy obecné pedagogiky
 • Sociální interakce
 • Vybraná témata obecné psychologie
 • Vybraná témata psychologie osobnosti
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Vybraná témata vývojové psychologie 1
 • Vybraná témata vývojové psychologie 2
 • Specifika práce asistenta pedagoga
Rozsah 80 hodin
Cena 9000,- Kč
Akreditace 40217/2020-5-1064
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje název školy napište prosím adresu vašeho bydliště; IČ pak také 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku. Lze rozdělit na 2 splátky, první polovinu je zapotřebí uhradit týden před zahájením kurzu, druhou polovinu nejpozději 2 měsíce po zahájení kurzu.

 Inkluze Podporujeme nadané děti pro budoucnost
Kdy: 26.10.2022    |    Kde: Parkhotel Hluboká, Masarykova 602, Hluboká nad Vltavou

Čas od 13:00
Lektor Ing. Tomáš Blumenstein
Určeno všichni zájemci o toto téma
Kategorie Inkluze
Obsah Jak přistupujeme k nadaným dětem od první třídy ZŠ? Poznáme nadané děti na našich školách? Jak se nadané děti projevují? Jak nadané děti identifikujeme a co to vlastně nadání a inteligence je? Má pro školu smysl s nadanými dětmi pracovat? Jaké jsou formy a způsoby vzdělávání nadaných?
Na tyto otázky odpoví Ing. Tomáš Blumenstein z Mensy ČR.
Účastníkům semináře bude vystaven poukaz na přednášku "Vysoká citlivost"  Mgr. Ondřeje Fafejty, která se koná 28.10.2022 od 11:15 hod. v Parkhotelu Hluboká.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,-,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Olga Blechová   |   blechova@zvas.cz   |      |   +420608152881
Poznámky Akce je hrazena z příspěvku Jihočeského kraje. Nepedagogický pracovník uvede v přihlášce u názvu školy nulu.

 Předškolní vzdělávání Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání
Kdy: 2.11.2022    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod
Lektor PaedDr. Iva Tomášková
Určeno Učitelé MŠ, asistenti pedagoga
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Cílem semináře je objasnění potřeby rozvoje předmatematické gramotnosti v souvislosti s rozvojem psychických schopností a kognitivních funkcí u dětí v mateřské škole. Ukázka pracovních listů, ukázky jednotlivých činností a metod pro rozvoj předmatematické gramotnosti.
Rozsah 8 hodin
Cena 1650,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Možnost hradit ze šablon - 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin b) matematická pregramotnost.

 Průřezová témata S pohádkou to dokážu…
Kdy: 3.11.2022    |    Kde: Zvas České Budějovice

Čas od 9:00
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelé MŠ; učitelé 1. stupně ZŠ; vychovatelé školských zařízení; učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů; pedagogové volného času
Kategorie Průřezová témata
Obsah V semináři se učitelé a ostatních pedagogičtí pracovníci seznámí s projektovými aktivitami, motivovanými pohádkou, za maximálního využití metody CLIL. Základní text a obsah pohádky se prolíná do všech výukových oblastí, mimo jiné také do výuky jazyka. 
Účastníci si vyzkouší jak jednotlivé aktivity navazují, jak stimulují rozvoj znalosti dětí o tématu ze všech stran, jak lze využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem a předkládáním nových úkolů docílit efektivních výsledků jako je práce s textem, slovní zásobou, plynulé vyjadřování, aktivizování přírodovědných znalostí, budování znalostí v matematice a logice při jednoduchých manipulačních činnostech apod.

Rozsah 8 hodin
Cena 1400,- Kč
Akreditace 21083/2021-5-786
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Vstupní jazyková úroveň účastníků je min. B1

 Matematika a její aplikace Matematická gramotnost pro SOŠ a SOU
IKAP II Kdy: 3.11.2022 - 4.11.2022    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Kristina Zůbková, Mgr. Lukáš Javorek
Určeno Učitele matematiky na ŠOŠ, SOU
Kategorie Matematika a její aplikace
Obsah Dvoudenní metodické setkání nabídne účastníkům několik dílčích témat důležitých v oblasti matematické gramotnosti na SOŠ a SOU.
Setkání bude zaměřeno na tato témata:
- Formativní hodnocení v matematice,
- Otevřené otázky v matematice,
- ICT a nová informatika ve výuce matematiky,
- Rozvoj logiky a informatického myšlení v hodinách matematiky,
- Sebehodnocení žáků,
- Kooperativní učení.
Účastníci semináře:
 • získají náměty a aktivity přímo do výuky,
 • seznámí se s možnostmi zařazení prvků činnostního učení a prvků formativního hodnocení,
 • procvičí si kladení a tvorbu otevřených matematických otázek,
 • seznámí se s různými možnostmi organizace hodiny matematiky.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu implementace Krajského akčního plánu II.Při jednodenním setkání je v rámci stravy účastníkům hrazeno: coffe break, oběd.Při dvoudenním setkání je v rámci stravy účastníkům hrazeno: coffe break, 2x oběd, snídaně (pro ubytované), 1x večeře.

 Inkluze Zažijte divadlo jinak!
Kdy: 4.11.2022    |    Kde: Jihočeské divadlo, Dr.Stejskala 424, České Budějovice

Čas od 9:00
Lektor tým lektorů
Určeno pedagogové ZŠ, žáci 8-14 let
Kategorie Inkluze
Obsah Setkání v Jihočeském divadle je určeno pro pedagogy základních škol a jejich žáky, které přitahuje divadelní a herecký svět. Nejdříve vás čeká představení všech profesí divadla, poté si divadlo projdete - takzvaně z druhé strany. Uvidíte zákulisí, šatny, zkušebnu a chodby, ve kterých se občas ztrácí i zaměstnanci divadla! Po prohlídce pro vás bude připraveno občerstvení vskutku divadelní, hlad jako herec mít určitě nebudete. Dopoledne zakončíme workshopem základů herectví, do kterých vás zasvětí opravdový herec /nebo herečka/ Jihočeského divadla. Pedagogové budou mít během workshopu možnost setkat se se zástupci Asociace divadelních lektorů, kteří rádi zodpoví otázky ohledně výuky dramatické výchovy na školách.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Olga Blechová   |   blechova@zvas.cz   |      |   +420608152881
Poznámky Z každé školy je možné přihlásit nejvíce dva žáky. Učitel i žák se přihlašuje samostatně. Akce je hrazena z příspěvku Jihočeského kraje. 

 Inkluze Nadané dítě ve škole a v zájmovém vzdělávání
Kdy: 10.11.2022    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod.
Lektor PhDr. Rastislav Jankula
Určeno učitelé ZŠ, ředitelé škol, pedagogové volného času, veřejnost
Kategorie Inkluze
Obsah Cílem semináře je seznámení účastníků s přístupem k nadaným dětem, kteří jsou jednou z rizikových skupin školního neúspěchu, neboť samo nadání neznamená zaručený úspěch. Seminář dále nabídne krátký exkurz do silných a slabých stránek nadaných dětí, upozorní na mnohá zneužití talentů a přinese praktické prožitkové aktivity.
PhDr. Rastislav Jankula, pedagog, psychoterapeud, lektor, pracuje řadu let s nadanými žáky a studenty při JCMM v Brně.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Olga Blechová   |   blechova@zvas.cz   |      |   +420608152881
Poznámky Akce je hrazena z příspěvku Jihočeského kraje. Nepedagogický pracovník uvede v přihlášce u názvu školy nulu.

 Cizí jazyky Anglická gramatika snadno a efektivně
Kdy: 19.1.2023    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod.
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelé 1. stupeň ZŠ, učitelé 2. stupeň ZŠ.
Kategorie Cizí jazyky
Obsah Podstatou semináře je pochopení, jak učení gramatiky zpříjemnit a jak dosáhnout optimálních výsledků s příjemným pocitem z práce. Upevňování gramatických struktur poskytuje žákům jistotu projevu v cílovém jazyce a vytváří povědomí o zákonitostech anglické gramatiky, aniž se na ni soustřeďuje výhradní pozornost. 
Účastníci:
 • se seznámí s technikami pro procvičování základních gramatických jevů,
 • naučí se připravovat hry a pracovní listy "na míru" svým žákům,
 • zjistí jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly žáků.
Během semináře se účastníci budou věnovat např. těmto tématům:
 • How to present new grammar,
 • Practising grammar structures,
 • Grammar props,
 • Moving grammar. 
Vstupní jazyková úroveň účastníků min. B1
Rozsah 8 hodin
Cena 1300,- Kč
Akreditace 785/2022-5-182
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

 Inkluze Šikana ve školním prostředí a její řešení
IKAP II Kdy: 22.2.2023 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: Základní škola Slavonice

Čas 13:45 - 16:45
Lektor PaedDr. Zdeněk Martínek
Určeno pedagogičtí pracovníci ZŠ
Kategorie Inkluze
Obsah Vrstevnický program jako způsob řešení raných stádií šikany ve třídách, nestandardní formy sociometrických šetření ve třídě – metody, které může využít sám pedagog na zmapování vztahů ve třídě, nácvik praktických hravých technik na zvládání šikanujícího chování a psychosociální hry.Tento seminář je zcela praktický, minimalizuje se metoda přednášky, účastníci si musí především vyzkoušet techniky, které by měli umět použít v rámci uvedeného Vrstevnického programu- Základní způsoby zjišťování vztahů ve třídě - rozdíl standardní a nestandardní sociometrické techniky, základní pravidla sociometrie – 30 minut- Nestandardní sociometrické techniky: Dotazník Naše třída, Sociální klima třídy, Lodičky, Strom postaviček, Sluníčko, Pyramidy sympatií a moci – 70 minut- Vrstevnický program jako možnost řešení raných stádií šikany ve třídě, pravidla vrstevnického programu – 30 minut- 1. blok Vrstevnického programu – sociometrie, hry Místa si vymění, Vedle mě se posadí, praktická ukázka her – 30 minut- 2. blok Vrstevnického programu – vyhlašování výsledků, anonymní sdělování přes ruku, hra Cizinec, praktická ukázka – 40 minut- 3. blok Vrstevnického programu – práce s „rituálním“ předmětem, hry Co máme společného, Sousoší, praktické ukázky – 50 minut- 4. blok - práce s „rituálním“ předmětem, hry Molekuly, Postavičky, praktická ukázka – 50 minut- 5. blok - práce s „rituálním“ předmětem, otevřené sdělování přes ruku, kresba společného znaku, způsoby ukončení Vrstevnického programu – praktické ukázky – 60 minut
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2022 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist